کارکردهای ازدواج به منزله استدلالی برای اخلاقی بودن ازدواج(رویکرد قرآنی)

محمدجواد فلاح؛ نسیم کرنوکر

دوره 9، شماره 35 ، اسفند 1397، ، صفحه 180-205

https://doi.org/10.22054/rjqk.2019.37257.1806

چکیده
  رویکر روانشناختی جامعه شناختی و اخلاقی و توجه به کارکردهای سه گانه آن با توجهخ به آیات قرانی می تواند به منزله استدلالی اخلاقی برای ازدواج باشد . این کارکردها در پاسخ کسانی است که ازدواج را امری غیر اخلاقی تلقی کرده اند از اینرو می توان با تبیین آیات قرآن به کارکردهای مذکور اشاره کرد و به نفع ازدواج از آن بهره برد . این مقاله با رویکرد ...  بیشتر