نویسندگان

1 دانشیار اخلاق اسلامی دانشگاه معارف اسلامی، قم، ایران

2 دانش‌آموخته اخلاق اسلامی دانشگاه معارف اسلامی، قم، ایران

چکیده

رویکر روانشناختی جامعه شناختی و اخلاقی و توجه به کارکردهای سه گانه آن با توجهخ به آیات قرانی می تواند به منزله استدلالی اخلاقی برای ازدواج باشد . این کارکردها در پاسخ کسانی است که ازدواج را امری غیر اخلاقی تلقی کرده اند از اینرو می توان با تبیین آیات قرآن به کارکردهای مذکور اشاره کرد و به نفع ازدواج از آن بهره برد . این مقاله با رویکرد تحلیلی عهده دار این مسئله است .در این تحلیل از منظر جامعه شناختی ازدواج با عث ثبات و انسجام اجتماعی شده و جوامع را از فروپاشی انسانی و اخلاقی نجات خواهد داد همانطور که کارکردهای روانشتاختی ازدواج باعث آرامش افراد و از بین رفتن پریشانی و سرگردانی و افسردگی های ناشی از تنهایی و پوچی خواهد شد. از منظر اخلاقی نیز ازدواج به حفظ اخلاقی افراد خواهد انجامید ضمن اینگه خانواده محل ظهور و بروز فضایل اخلاقی و دوری گزیدن از پلیدی های اخلاقی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Functions of marriage as the argument for the ethics of marriage (Quranic approach)

نویسندگان [English]

  • mohamad javad fallah 1
  • nasim karnoker 2

چکیده [English]

The sociological and ethical psychological approach, and paying attention to its threefold functions by paying attention to Quranic verses, can be a moral reasoning for marriage. These functions are in response to those who regard marriage as immoral, thus, it is possible to point out the functions of the Qur'an by explaining the verses of the Qur'an and benefiting from marriage. This paper, with an analytical approach, is responsible for this issue. In this analysis, from the sociological perspective of marriage, will be saved and social cohesion, and societies will be saved from human and moral collapse, as the tangible functions of marriage will make people calm and devastate the distress. And the wandering and depression of loneliness and emptiness.
From a moral point of view, marriage will also lead to the moral preservation of individuals, while the family will be the place of the emergence of moral virtues and the avoidance of moral evil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family Ethics
  • Quranic Family
  • Sociological Function
  • Psychological Function
  • Ethical Function
اسلامی، سید حسن. (1392). «ازدواج به مثابه اقدامی اخلاقی؛ پاسخ به سه استدلال». فصلنامه اخلاق. ش32. صص9ـ36
آشتیانی، مهدیه و سکینه آخوند. (1391). «اهداف ازدواج و کارکردهای آن از منظر اسلام». علوم اجتماعی (طهورا). س5. ش 13. صص55ـ 83.
ابن ابی‌جمهور، محمدبن زین‌الدّین. (1405ق.). عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة. تحقیق مجتبی عراقی. ج3. قم: دار سید الشهداء للنشر.
ابن بابویه قمی (صدوق)، محمدبن علی. (1404ق.). من لایحضره الفقیة. ج 3. ترجمة علی‌اکبر غفاری. تهران: نشر صدوق.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . (1414ق.). الأمالی. چ1. قم: دار الثقافة.
افروز، غلامعلی. (1389). الف. روان‌شناسی ازدواج و شکوه همسری. چ 1. تهران: مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران.
افروز، غلامعلی. (1389). ب. مبانی روان‌شناختی ازدواج در بستر فرهنگ و ارزش‌های اسلامی. چ 6. تهران: مؤسسة انتشارات دانشگاه تهران.
بستان (نجفی)، حسین. (1392). جامعه‌شناسی خانواده با نگاهی به منابع اسلامی. چ2. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
پسندیده، عباس. (1393). رضایت زناشویی. چ4. قم: سازمان چاپ و نشر دار الحدیث.
جوادی آملی، عـبدالله. (1371). زن در آیینة جلال و جمال. تهران: مرکز نشر فرهنگی رجاء.
حرعاملی، محمدبن حسن. (1367). وسائل الشیعه. ج 14 و20. تهران: اسلامیه.
ـــــــــــــــــــــــــــــ . (1412ق.). هدایة الأمةإلی أحکام الأئمة (ع). ج 7. مشهد: آستان قدس رضوی (بنیاد پژوهش‌های اسلامی، آستانة الرضویة المقدسة، مجمع البحوث الإسلامیة).
حسینی کلهرودی، معصومه‌سادات. (1381). کاوش‌های اخلاقی و تربیتی. تهران: مؤسسة فرهنگی انتشاراتی آیه.
خنیفر، حسین و مژده پور حسینی. (1389). مهارت‌های زندگی. چ 10. قم: مرکز نشر هاجر (مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران).
الراوندی، سعید‌بن هبةالله. (1418ق.). قصص‌الأنبیاء. تحقیق غلامرضا عرفانیان یزدی. مشهد: آستان قدس رضوی.
شعیری، محمدبن محمد. (بی‌تا). جامع‌الأخبار. نجف: مطبعة الحیدریة.
طباطبائی، سید محمدحسین. (1374). تفسیر المیزان. ج 16. قم: جامعة مدرسین حوزة علمیة قم.
طبرسی، فضل‌بن حسن. (1380). تفسیر مجمع‌البیان. ج 7، تحقیق و نگارش علی کرمی. چ 1. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
ــــــــــــــــــــــــــ . (1392). مکارم الأخلاق. ج 1. قم: منشورات الشریف الرضی.
علی‌اکبری، محمدجواد. (1384). مطلع عشق (گزیده‌ای از رهنمودهای حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به زوج‌های جوان).چ 5. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
عیاشی،. محمدبن مسعود. (1380). تفسیر العیاشی. ج 2. تحقیق هاشم رسولی محلاتی. تهران: المکتبة العلمیة.
قمی، عباس. (بی‌تا). سفینة البحار ومدینة الحکم والآثار. ج 3. قم: کوثر الأدب.
کلینی، محمدبن یعقوب. (1407ق.). الکافی. تحقیق علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی. ج 5. چ 4. تهران: دار الکتب الإسلامیة.
کیهان نیا، اصغر. (1381). جوانان و ازدواج. تهران: انتشارات مادر.
متقی ‌الهندی، علی‌بن حسام. (1409ق.). کنزالعمال فی سنن الأقوال والأفعال. ج 1،3،7 و16. تحقیق بکری. بیروت: مؤسسة الرسالة.
مجلسی، محمدباقر. (1403ق.). بحارالأنوار. ج 12،20، 44،100 و 103. بیروت: دار إحیاء تراث العربی.
مجلسی، محمدتقی. (1407ق.). روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه. ج 8. تحقیق حسین موسوی کرمانی. چ 4. قم: مؤسسة فرهنگی اسلامی کوشان‌پور.
محمودی، آرمین. (1392). اسلام و فرایند ازدواج. چ 1. تهران: انتشارات زیتون سبز.
مطهری، مرتضی. (1371). تعلیم و تربیت در اسلام. تهران: صدرا.
مظاهری، حسین. (1386). اخلاق در خانه. ج 1. چ 13. قم: نشر اخلاق.
مکارم شیرازی، ناصر و دیگران. (1362). تفسیر نمونه. ج 14 و 16. قم: چاپخانة امیرالمؤمنین.
نوری، حسین‌بن محمدتقی. (1408ق.). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. ج 14. تحقیق مؤسسة آل‌البیت(ع). قم: مؤسسة آل‌البیت(ع).
Mooller,dan. (2003)."an argument against marriage" philosoph. vol.78. the royal: institute of philosophy.