نویسنده = شرف الدین، سیدحسین
تعداد مقالات: 1
1. جذابیت پیام در قرآن کریم

دوره 9، شماره 35، زمستان 1397، صفحه 35-66

10.22054/rjqk.2019.41018.1892

اسماعیل صابر کیوج؛ سیدحسین شرف الدین