جذابیت پیام در قرآن کریم

اسماعیل صابر کیوج؛ سیدحسین شرف الدین

دوره 9، شماره 35 ، اسفند 1397، ، صفحه 35-66

https://doi.org/10.22054/rjqk.2019.41018.1892

چکیده
  از عصر نزول تا به امروز، قرآن کریم دارای جذابیت و گیرایی منجصر به فردی بوده است؛ تاریخ اثبات کرده است که این جذابیت منحصر به فرهنگ، قومیت یا دوره زمانی مشخصی نیست. یکی از مهمترین دلایل جذب مخاطب به قرآن کریم، مربوط به عنصر «پیام» (هم در بعد شکل و بعد محتوا) است. سوال اصلی مقاله این است که مهمترین ویژگی‌های جذابیت بخش شکل و محتوای ...  بیشتر