انسان و گونه شناسی نعمت های الهی با تاکید بر آیات سوره مبارک الرحمن

سید حسین حسینی بجدنی؛ مهدی مهریزی طرقی؛ سید محمد باقر حجتی

دوره 11، شماره 41 ، شهریور 1399، ، صفحه 185-212

https://doi.org/10.22054/rjqk.2020.11703

چکیده
  انسان به سبب دارابودن صفات وویژگی‌های خاص ذاتی کانون توجه خردورزان بوده و هر اندیشمندی باتوجه به بینش خود شناخت انسان را مورد واکاوی قرار داده است؛ ازسویی پی بردن به نعمت‌های خلق شده متقن‌ترین راه برای شناخت خالق هستی است و با شناخت خالق، ماهیت انسان تبیین می‌گرددکه خود سبب شکرگزاری، تذکر انسان، رهایی ازغفلت و سرانجام راه گشای ...  بیشتر