نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته الهیات، علوم قرآن و حدیث دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث ، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران(نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث علوم قرآن و حدیث، دانشکده حقوق، الهیتا و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

انسان به سبب دارابودن صفات وویژگی‌های خاص ذاتی کانون توجه خردورزان بوده و هر اندیشمندی باتوجه به بینش خود شناخت انسان را مورد واکاوی قرار داده است؛ ازسویی پی بردن به نعمت‌های خلق شده متقن‌ترین راه برای شناخت خالق هستی است و با شناخت خالق، ماهیت انسان تبیین می‌گرددکه خود سبب شکرگزاری، تذکر انسان، رهایی ازغفلت و سرانجام راه گشای سعادت دنیا وآخرت خواهد شد. این مسئله ضرورت بحث پیرامون انسان ونعمت‌های الهی را مبرهن می‌نماید. سوره مبارکه «الرحمن» به‌طور ویژه بر نعمت‌های الهی تأکید داشته وآلاء خداوند را به دو دسته دنیوی و اخروی تقسیم نموده که ازجمله نعمت‌های دنیوی می‌توان به نعمت اعطای قرآن کریم وزمینه‌سازی تعلیم و تعلم، خلقت خورشید و ماه و تجلی نظام بر آنها، آفرینش گیاهان ومحصولات آنها، توجه به ماهیت و چگونگی خلقت انسان، قرار‌دادن فصول سال و بهره‌گیری از فصل‌ها، بهره‌گیری ازدریاها ومحصولات دریایی، فناپذیری ممکن الوجود و فناناپذیری واجب الوجود و... اشاره نمود. حسابرسی، نعمت فروپاشی نظام دنیا وربوبیت مطلق خداوند، محیاشدن شرایط برپایی قیامت، برقراری عدالت واجرای قانون عدل الهی برگناهکاران، ایجاددوبهشت واعطاهای الهی برموحدین، زندگی پایدار و جاویدانه، دیگرنعمت‌های بهشتی اعم از باغ‌ها، چشمه‌ها، میوه‌ها، همسران زیبا و با وفا، حوریان بهشتی را ازجمله نعمت‌های اخروی قلمداد کرد؛ لذا نوشتار حاضر می‌کوشد با رویکردی تحلیلی ـ توصیفی به انسان ونعمت‌های الهی ازدیدگاه قرآن باتأکید برآیات سوره الرحمن بپردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Man and the typology of divine blessings with emphasis on the verses of Surah Al-Rahman

نویسندگان [English]

  • Hossein Hosseini Bojdani 1
  • Mehdi Mehrizi Tariqi 2
  • Seyed Mohammad Bagher Hojjati 3

1 PhD student of Quran and Hadith Sciences, Tehran University of Science and Research.

2 Ph.D. in Quranic Sciences and Hadith, Associate Professor and Specialist in Quran Science and Hadith, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran (Corresponding Author)

3 Ph.D. in Quran Science and Hadith and Professor of Quran Science and Hadith Science and Research Branch of Islamic Azad University, Tehran

چکیده [English]

Due to having innate traits and characteristics,human beings have been the focus of attention of rationalists, and every thinker has analyzed human cognition according to his own vision;Onthe other hand, understanding the blessings created is the surest way to know the Creator of the universe, and by knowing the Creator,the nature of man is explained,which in turn will cause gratitude,reminder of man,liberation from neglect,and finally open the way to worldly happiness and the hereafter. It reveals the human and divine blessings around man.Surah Al-Rahman emphasizes the blessings of God in particular and divides the blessings of God into two categories: worldly and hereafter.He mentioned the creation of plants and their products, paying attention to the nature and manner of human creation,placing the seasons of the year and using the seasons, using the seas and marine products, the perishability of possible existence and the inevitable immortality of existence, and so on.Auditing, the blessings of the collapse of the world order and the absolute quality of God, the creation of conditions for the resurrection, the establishment of justice and the implementation of the law of divine justice for sinners, the creation of paradise and divine gifts to believers,sustainable and eternal life, other heavenly blessings including gardens, springs and beauties Wafa considered Hourian Beheshti as one of the blessings of the Hereafter.Therefore, this article tries to deal with human beings and divine blessings from the Quran's point of view with an analytical-descriptive approach,emphasizing the verses of Surah Ar-Rahman.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surah al-Rahman
  • the world
  • blessings
  • the hereafter
  • man