تحلیل تاریخیِ مهم‌ترین منابع تاثیرگذار در علوم قرآن قرن پنجم

محمد علی مهدوی راد؛ نجمه نجم

دوره 11، شماره 41 ، شهریور 1399، ، صفحه 117-150

https://doi.org/10.22054/rjqk.2020.11701

چکیده
  برای جریان‌شناسی علمیِ منابع علوم‌قرآن، نگارش منظمی که عوامل موثر بر تطورِ منابع مهم را با تحلیل تاریخی بیان کند، موجود نیست. پژوهش حاضر، کیفی بوده و با روش اسنادی و رویکرد تفسیری و تحلیل تاریخی و تکنیک قیاسی، نحوه «تاثیرگذاریِ مهم‌ترین نگارش‌های علوم‌قرآن قرن5» را بیان کرده‌است. جریان‌سازی نظرات سیدمرتضی در مباحث مهمی ...  بیشتر