بازخوانی انتقادی شبهات و تردیدها درباره مصاحف عثمانی

فاطمه ژیان؛ محسن رفعت

دوره 11، شماره 41 ، شهریور 1399، ، صفحه 151-184

https://doi.org/10.22054/rjqk.2020.11702

چکیده
  یکی از مباحث گسترده در حوزه تاریخ قرآن، بحث کتابت و جمع آن است. بیشتر دانشوران اسلامی علی رغم پذیرش نگارش قرآن در روزگار پیامبر، پیدایش مصحفی واحد و رسمی را به دوران عثمان بازگردانده‌اند. اهمیت پرداختن به مصاحف عثمانی، واکاوی اعتبار و بررسی تردیدها و شبهات آن به جهت از میان رفتن اکثر مصاحف رایج عصر صحابه، موافقت صحابه و اهل بیت(ع) با ...  بیشتر