بررسی و تحلیل انگاره قطعی بودن دلالت ظواهر قرآن بر مراد خداوند

محمدمهدی فیروزمهر؛ فرج الله میرعرب

دوره 11، شماره 42 ، آذر 1399، ، صفحه 7-34

https://doi.org/10.22054/rjqk.2020.11991

چکیده
  قرآن که سنگ بنای معارف و شریعت اسلامی است، درباره دلالت ظواهر آن بر مراد خدا سه نظر وجود دارد 1. عدم حجیت بدون مراجعه به معصوم؛ 2. حجیت تنجزّی و تعذری که در محدودۀ قوانین و تکالیف کارایی دارد؛ 3. دلالت قطعی‌ ظواهر بر مراد در گستره احکام، معارف، علوم تکوینی و تاریخی. بررسی این مسئله بسیار مهم است، زیرا تضعیف قرآن یا حذف آن از بنیان معارف ...  بیشتر