نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

2 دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

قرآن که سنگ بنای معارف و شریعت اسلامی است، درباره دلالت ظواهر آن بر مراد خدا سه نظر وجود دارد 1. عدم حجیت بدون مراجعه به معصوم؛ 2. حجیت تنجزّی و تعذری که در محدودۀ قوانین و تکالیف کارایی دارد؛ 3. دلالت قطعی‌ ظواهر بر مراد در گستره احکام، معارف، علوم تکوینی و تاریخی. بررسی این مسئله بسیار مهم است، زیرا تضعیف قرآن یا حذف آن از بنیان معارف اسلام، اساس دین را دچار مشکل می‌کند. به-نظر می‌رسد مسئله مربوط است به نوع برداشت از آیاتی که قرآن را هدایت‌، نور، مبین، عاری از اختلاف و... می‌دانند. همچنین آیات و روایاتی که قرآن را کتاب جاوید و حجت بر همه انسان‌ها تا قیامت می‌دانند. چگونه ممکن است ظواهر قرآن دلالت روشن و مبرهنی نداشته باشند و قرآن از روز نزول تا پایان تاریخ حجت روشن خدا بر بندگان باشد؟ آیاتی که بر معجزه بودن همه قرآن دلالت دارند، نیز نشان می‌دهد آنچه عنوان ظواهر در قرآن دارد، باید مراد الهى باشد وگرنه، نه تنها قرآن معجزه نیست، بلکه حتى بلیغ و فصیح دانستن آن جاى تأمل دارد. نظریه قطعی‌الدلاله بودن ظواهر قرآنی سؤالاتی را به دنبال دارد که نیازمند پاسخ هستند. این پژوهش که به روش کتابخانه‌ای- اِسنادی و تحلیل محتوایی، توصیفی و شبه‌پژوهانه انجام گرفته، انگاره مورد نظر را مسئله خود قرار داده و آن را قابل تأیید نشان داده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining and analyzing the idea of ​​the definiteness of the meaning of the appearances of the Qur'an on the intention of God

نویسندگان [English]

  • mohammad mahdi firoozmehr 1
  • farajallah mirarab 2

1 Faculty member of the Institute of Islamic Sciences and Culture

2 دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده [English]

The Qur'an, which is the cornerstone of Islamic knowledge and law, has three views on the implication of its appearances on the purpose of God: 1. Lack of authority without referring to the infallible; 2. The authoritative and apologetic authority that is effective within the limits of laws and duties; 3. The definite implication of appearances on the meaning in the range of rulings, teachings, developmental and historical sciences. It is very important to study the issue, because weakening the Qur'an or removing it from the center of Islamic teachings makes the basis of religion difficult. It seems that ignoring the verses that consider the whole Qur'an as light, explanatory, guidance and free from differences, etc., the mentioned verses, as a complement to the expression, indicate that the appearances of the Qur'an are divine. The miraculous verses of the whole Qur'an also show that the appearances of the verses are meant, otherwise, not only is the Qur'an not a miracle, but even knowing it as eloquent is worth pondering. Of course, the theory of the definiteness of the Qur'anic appearances raises questions that will be answered. This research, which has been done by the method of documentary-documentary and content analysis, descriptive and quasi-research, has considered the idea in question and confirmed it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword: Imagination
  • appearances of the Qur'an
  • meanings of the Qur'an
  • meaning of God