مناسبات و/یا زنجیرمندی خرد و کلان در قصص قرآنی سور اولیه مکی در پرتو داستان‌های انبیاء با محوریت مکافات

زهره اخوان مقدم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

https://doi.org/10.22054/rjqk.2022.66219.2549

چکیده
  بحث علم‌المناسبه و به تعبیر قدما، مناسبت و به تعبیر متأخرین، نظم و انسجام، و در واژگان و قاموس زبان‌شناسی متن محور، زنجیرمندی و بینامتنیت، از جمله مباحثی است که از بدو نزول قرآن تا عصر حاضر، مورد توجه قرآن‌پژوهان قدیم و جدید مسلمان و غیرمسلمان بوده است. امروزه برخی مستشرقان، معتقدند که قرآن توده‌ای درهم و نامنسجم است. همچنین تکرار ...  بیشتر