دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. «تبیین نظریه های تفسیری ارث زن به طور مطلق یا محدود از اموال همسر با تأکید بر تحلیل و نقد دیدگاه تفسیر الفرقان»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

10.22054/rjqk.2021.56935.2200

طاهره حسن زاده خیاط


2. تحلیل محتوای «خودشفقتی» در روایت قرآن از جنگ اُحد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

10.22054/rjqk.2021.61602.2346

حسنعلی رضی؛ ناهید مشایی؛ فهیمه شریعتی؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف


3. بهره گیری از روایت در تفسیر نگاری دوره معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

10.22054/rjqk.2021.61928.2355

زهره شریعت ناصری؛ نسرین کردنژاد