دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. نقش و تأثیر مشورت همسران در سعادت خانواده از منظر قرآن و روایات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1400

10.22054/rjqk.2021.61785.2351

محمدرضا جباران


2. تحلیل گفتمان کنش‌های گفتاری در آیات جهاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1400

10.22054/rjqk.2021.60558.2310

ابراهیم ابراهیمی؛ فاطمه دست رنج


3. واکاوی انسجام درونی سوره اسراء

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1400

10.22054/rjqk.2021.57526.2217

مرضیه محصص؛ زهره کوچک یزدی


4. نظارت بر قدرت سیاسی از منظرقرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1400

10.22054/rjqk.2021.57245.2334

حسین احمدی سفیدان؛ عمران عباسپور


5. نقش مصادیق حقوقی و فقهی معاشرت به معروف درتحکیم خانواده از منظر قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

10.22054/rjqk.2021.62501.2383

عنایت الله شریفی


6. روش های غلبه بر اضطراب(استرس) و ایجاد آرامش در قرآن و روایات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

10.22054/rjqk.2021.56683.2198

محمد صدقی


7. «تبیین نظریه های تفسیری ارث زن به طور مطلق یا محدود از اموال همسر با تأکید بر تحلیل و نقد دیدگاه تفسیر الفرقان»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

10.22054/rjqk.2021.56935.2200

طاهره حسن زاده خیاط


8. تحلیل نشانه شناختی چگونگیِ وحی با تکیه بر مفهوم نزول در قرآن(بر اساس الگوی یاکوبسن)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

10.22054/rjqk.2021.59608.2279

زهره اخوان مقدم


9. تحلیل محتوای «خودشفقتی» در روایت قرآن از جنگ اُحد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

10.22054/rjqk.2021.61602.2346

حسنعلی رضی؛ ناهید مشایی؛ فهیمه شریعتی؛ حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف


10. بهره گیری از روایت در تفسیر نگاری دوره معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 شهریور 1400

10.22054/rjqk.2021.61928.2355

زهره شریعت ناصری؛ نسرین کردنژاد