نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

قرآن کریم علاوه بر دربرداشتن مفاهیم هدایتی و اعتقادی، سرشار از زیبایی‌های هنری می‌باشد. در آیه آیه این کتاب مقدس می‌توان زیبایی‌های هنری را مشاهده کرد. از مهم‌ترین هنرهایی که در آیات قرآن به چشم می‌خود، هنرتصویرآفرینی می‌باشد. آیات بسیاری از قرآن دربردارنده این هنر می‌باشند و قرآن کریم مفاهیم و مطالب مهم و عمیقی را با استفاده از این هنر برای مخاطبان بیان کرده است. از جمله مواردی که بهره‌جستن از این هنر در آن نمود ویژه‌ای دارد، اسماء قرآنی قیامت می‌باشد. خداوند متعال در قرآن کریم برای بیان معارف مربوط به معاد و قیامت اسامی فراوانی را برای آن روز ذکر نموده است. از جلوه‌های زیبای هنری این تصاویر می‌توان به استفاده از هنر تصویر آفرینی در اسماء قرآنی قیامت اشاره کرد. بیان وقایع طبیعی قیامت، بیان حالات جسمی و روحی انسان در قیامت از مهم‌ترین معارفی هستند که قرآن کریم در قالب اسماء قیامت و با بهره‌جستن از هنرتصویرآفرینی به بیان آن پرداخته است. استفاده از تشبیه، تمثیل، استعاره و کنایه از مهم‌ترین روش‌های قرآن برای تصویرآفرینی است. این پژوهش از نوع پژوهش‌های بنیادی است که به روش تحلیل محتوا و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای تدوین شده است.
کلمات کلیدی: قرآن، معاد، اسماء قیامت، تصویر آفرینی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Illustration art of playing the Quran names Resurrection

نویسندگان [English]

  • mohhamadhasan rostami 1
  • seiedmortezah hoseinishirg 2

1 mmm

2 ferdowsi unevrsity of mashhad

چکیده [English]

In addition to the guidance of the Holy Quran by including the concepts of belief, artistic is full of beauty. Verses in the Bible artistic beauty can be seen. The most important arts in the Quran eyes your Hnrtsvyrafryny it is. Many verses of the Quran and Quran the art concepts and key material , and depth using the arts to audiences stated . Including those utilizing art as it is a special , Quran names is Armageddon . To express the teachings of the Holy Qur'an , for on the day of resurrection and judgment, many names have been mentioned. beautiful artistic effects to images can be used to create photo art in the Quran names mentioned hereafter. Judgment expressed by natural events, human speech, physical and emotional states of the resurrection of the most important theological are the names of the Holy Quran in the form of judgment and utilizing Hnrtsvyrafryny expression is examined. The use of metaphor, analogy, metaphor and irony of the matter is most For the Qur'an is Tsvyrafryny. This research study is a fundamental to a content analysis method has been developed using library resources.

Keywords: Quran, Resurrection, Resurrection names, image creation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Quran
  • Resurrection
  • Resurrection names
  • image creation
منابع و مآخذ
قرآن کریم.
ابن‌منظور، محمدبن مکرّم. (1414ق.). لسان العرب. چ 3. بیروت: دار صادر.
ابوالفتوح رازی، حسین‌بن علی. (1408ق.). روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآن. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.
بحرانی، سید هاشم. (1416ق.). البرهان فی تفسیر القرآن. چ 1. تهران: بنیاد بعثت.
بغدادی، علی‌بن محمد. (1415ق.). لباب التاویل فی معانی التنزیل. چ 1. بیروت: دار الکتب العلمیة.
جرجانی، عبدالقاهر. (1368). دلائل الإعجاز فی القرآن. ترجمة سیدمحمد رادمنش. مشهد: آستان قدس رضوی.
الحسینی، سید جعفر. (1413ق.). اسالیب البیان فی القرآن. تهران: مؤسسة الطباعة والنشر.
خسروی، کبری، علی نظری و سمیرا جدی هکانی. (1392). «تصویرپردازی انسان در عرصة قیامت». مشکوة. ش 118. صص 4ـ28.
راغب اصفهانی، حسین‌بن محمد. (1412ق.). المفردات فی غریب القرآن. چ 1. دمشق: دارالعلم الدار الشامیة.
رمضان البوطی، محمدسعید. (1975م.). من روائع القرآن. دمشق: فارابی.
زمخشری، جارالله محمود. (1407ق.). الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل. چ3. بیروت: دار الکتاب العربی.
سجادی، سید ابوالفضل و سمیرا فراهانی. (1391). «معناشناسی اسلوب کنایه در جزء سی‌اُم قرآن کریم». حسنا. د 8. ش 23. صص 72ـ97.
سیوطی، عبدالرّحمن. (بی‌تا). الإتقان فی علوم القرآن. بیروت: دارالمعرفة.
شاذلی، سیدبن قطب. (1412ق.). فی ظلال القرآن. چ 17. بیروت ـ قاهره: دارالشروق.
ــــــــــــــــــــــــــ . (1367). آفرینش هنری در قرآن. ترجمة محمدمهدی فولادوند. چ2. تهران: بنیاد قرآن.
شفیعی کدکنی، محمدرضا. (1380). صُوَر خیال در شعر فارسی. تهران: آگاه.
طباطبایی، سید محمدحسین. (1417ق.). المیزان فی تفسیر القرآن. چ 5. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعة مدرسین حوزة علمیة قم.
طبرسی، فضل‌بن حسن. (1372). مجمع البیان فی تفسیر القرآن. چ 3. تهران: انتشارات ناصرخسرو.
طوسی، محمدبن حسن. (بی‌تا). التبیان فی تفسیر القرآن. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
طیب، سید عبدالحسین. (1378). اطیب البیان فی تفسیر القرآن. چ 2.تهران: انتشارات اسلام.
عبدالعال، محمد قطب. (2006م.). من جمالیات التصویر فی القرآن الکریم. قاهره: الهیئة المصریة العامة للکتاب.
عمید، حسن. (1379). فرهنگ فارسی عمید. تهران: امیرکبیر.
قرشی، سید علی‌اکبر. (1371). قاموس قرآن. چ 6. تهران: دارالکتب الإسلامیة.
ــــــــــــــــــــــــــ . (1377). تفسیر أحسن الحدیث. چ 3. تهران: بنیاد بعثت.
محمدقاسمی، حمید. (1390). جلوه‌هایی از هنر تصویرآفرینی در قرآن. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
مصطفوی، حسن. (1360). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
معرفت، محمدهادی. (1379). علوم قرآنی. تهران: سمت.
مغنیه، محمدجواد. (1424ق.). تفسیر الکاشف. چ 1. تهران: دار الکتب الإسلامیة.
مکارم شیرازی، ناصر. (1374). تفسیر نمونه. چ 1. تهران: دار الکتب الإسلامیة.
ولک، رنه و آوستن وارن. (1373). نظریة ادبیات معاصر. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.