دوره و شماره: دوره 9، شماره 34، پاییز 1397 

علمی - ترویجی

1. جامعه‌پذیری در نظام اجتماعی قرآن

صفحه 32-7

10.22054/rjqk.2019.39765.1866

حسن خیری؛ محمد یاسین بصیرت


مقاله پژوهشی

6. شبهه زدایی تقابل عصمت و آیات عتاب در نمای شصت و پنجمین آیه سوره زمر

صفحه 133-156

10.22054/rjqk.2019.33555.1724

فهیمه گلپایگانی؛ سید حسین حسینی کارنامی؛ سید علی اکبر ربیع نتاج