نویسندگان

1 دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

در مکاتب و نظریه‌های ادبی معاصر، معنا را اغلب مولود قدرت قرائت تفسیری خواننده می‌دانند که این رویکرد بیشتر برگرفته از آرای اندیشمندان غربی به نسبت متون مقدس است. متفکران اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. امینه ودود فیمینیسم نو مسلمانی است که می‌کوشد رویکردی بر مبنای بازتفسیر قرآن بر اساس روشی هرمنوتیکی برگرفته از آرای «هرمنوتیک توحیدی» و نظریه ی «دوحرکتی» فضل‌الرّحمن داشته باشد. از ویژگی‌های مهمّ این روش، التفات به زمینه‌های تاریخی ظهور متن، قابلیّت‌های زبانی زبان وحی و توجّه به ذهنیّت خوانندة متن و نقش دادن به متن و خواننده بصورت همزمان است. ودود می‌کوشد شیوة هرمنوتیکی فضل‌الرّحمن را به صورت مصداقی دربارة برخی آیات قرآن که مربوط به حوزه ی زنان است اجرا کند و با دیدی کاملا زنانه آیات قرآن را مورد بررسی قرار دهد. ودود در واقع به دنبال تفسیر زنانه از قرآن است اما تفاسیر او هیچ فرقی با تفاسیر فضل‌الرحمان ندارد. مساله آنجاست که رویکرد جنسیتی ودود به تفسیر آیات قرآن، تا چه حد توانسته تولید محتوای تفسیری کند و به تبع آن محققان طراز اول علوم قرآنی را با خود همسو سازد. پژوهشگران در این مقاله بر اساس شیوه ی توصیفی- تحلیلی به نقد وبررسی تاثیر هرمنوتیک توحیدی فضل الرحمان و بویژه نظریه ی دو حرکتی وی بر آراء امینه ودود در کتاب معروف وی تحت عنوان «قرآن وزن» پرداخته اند دستاورد کلی پژوهش مبین ان است که امی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The reflection of monotheistic hermeneutics and dual movement theory in the interpretive views of Amineh Vadud

نویسندگان [English]

  • mahin hajizadeh 1
  • mohammad jahangiri asl 2

1 azarbaijan shahid madani university

2 azarbaijan shahid madani university

چکیده [English]

Amineh Vadud is a new Muslim feminism who tries to have an approach of reinterpretationing the Qur'an based on a hermeneutical method adapted from the "monotheistic hermeneutics" and the "dual movement" theory of "Fazl al-Rahman" Of the important feature of this method is attending to the historical background of text appearance, the language capabilities of the revelation language and considering the reader’s mentality and simultaneous rolling of the text and reader. Vadud tries to run the hermeneutical style of the Fazl al-Rahman as an example of some of the verses of the Quran that relate to the women's field and survey the verses of the Quran with a complete feminine view. Vadud is actually seeking a feminine commentary from the Quran but her commentary does not differ much from Fazl al-Rahman interpretations.Researchers in this article, on the basis of a descriptive-analytical method, critiques and examines the influence of the monotheistic hermeneutics of Fazel al-Ramahan, and in particular his dual movement theory have been based on Amineh Vadud's views in his famous book entitled "The Qur'an and woman". The general achievement of this study , express that Amine Vadud, contrary to her claim, did not have any interpretive and feminine inventions in relation to Fazl al-Arhoman.In fact, she has become more and more in the form of a high-ranking embroidery and, in analyzing and verbalizing the Qur'anic verses,does not have enough precision.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Islamic feminism
  • monotheistic hermeneutics
  • dual movement theory
  • Fazl al-Rahman
  • Amineh Vadud
قرآن کریم.
احمدی، محمدحسین. (1390). روان‌شناسی زنان. تهران: نشر حافظ.
ایزوتسو، توشیهیکو. (1381). خدا و انسان در قرآن. ترجمة احمد آرام. تهران: شرکت سهامی انتشار.
بارلاس، اسماء. (1392). «بازخوانی متن مقدس از منظر زنان؛ تفسیر آمنه ودود از قرآن». آینة پژوهش. ترجمة مهرداد عباسی و متینة‌السّادات موسوی. س24. ش1 (پیاپی 139). صص 21ـ32.
پزشکی، محمد. (1387). صورت‌بندی مطالعات زنان در جهان اسلام. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
رازی، فخرالدّین. (1981م.). تفسیر کبیر. بیروت: دارالفکر.
زمخشری، جارالله. (1385ق.). الکشاف عن حقائق التنزیل وعیون‌الأقاویل. القاهرة: شرکة مکتبة و مطبعة مصطفی البابی الحلبی وأولاده.
سعید، عبدالله. (1385). «فضل‌الرّحمن و اندیشه‌های وی در باب فهم و تفسیر قرآن». مدرسه. ترجمة مهرداد عباسی. س1. ش4. صص71ـ76.
شاذلی، سید قطب. (1387ق.). فی ظلال القرآن. چ5. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
شمس‌الدّین، محمدمهدی. (2001م.). مسائل حرجةفی فقهالمرأة. چ3. بیروت: المؤسسة الدولیة للدراسات والنشر.
طبرسی، فضل‌بن‌حسن. (1415ق.). مجمع‌البیان. بیروت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.
طبری، محمدبن جریر. (1415ق.). جامع‌البیان. تصحیح صدقی جمیل العطار. بیروت: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع.
واعظی، احمد.(1386). در آمدی هرمنوتیک. چ5. تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامی.
ودود، آمنه. (1393). قرآن و زن. ترجمة اعظم پویا و معصومه آگاهی. تهران: انتشارات حکمت.