نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختة دکتری معارف اسلامی گرایش قرآن و متون اسلامی دانشگاه معارف قم، معاون پژوهش، قم، ایران

2 استادیار علوم قرآن و حدیث فارابی پردیس دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

تنتیجه ی پذیرش سحر النبی می تواند اصل نبوت پیامبر ص را موردحمله قرار دهد. از طرفی مواجهه غربیان با اسلام از طریق دانشمندان آنها صورت می پذیرد و به هنر،سیاست و سایر ابعاد انعکاس می یابد.از این روتحلیل علمی دیدگاه‌های خاورپژوهان درباره پیامبر(ص) ضرورتی انکارناپذیر است. گابریل مندل خان از اساتید پیشکسوتی است که در عمر طولانی خود مطالعات اسلام شناسانه داشته است.سوال اصلی پژوهش حاضر این است که چه انتقاداتی بر آراء گابریل مندل خان درباره مسحور شدن پیامبر ص وارد است ؟ اهم دیدگاه‌های اودر این باره عبارت است از: تأیید سحر شدن یا بیماری جسمی پیامبر(ص) در اثر سحر، طلسم نامیدن‌ سوره‌های‌ خاصی از قرآن، دوگانگی در معرفی مکی یا مدنی بودن معوذتین . از یافته های این پژوهش می توان به این موارد اشاره نمود :توجه نکردن به منابع شیعی بی‌توجهی به لوازم و تالی فاسد‌های سحر شدن پیامبر(ص)‌، دخالت ندادن دلالت‌ها و زمینه‌های دیگر نزول آیه و استفاده نکردن از کلام معصومان موجب شده تا مندل‌خان دیدگاه سحر شدن پیامبر(ص) را تأیید کند. اگر سوره فلق مدنی باشد با شأن نزول سحر شدن پیامبر‌(ص) توسط یهود مدینه سازگار است در حالی‌که برخی آن را مکی دانسته‌اند. سوره‌های فلق و ناس با نام معوذتین مشهورشده‌اندو به آن‌ها نام طلسم اطلاق نشده است‌. رویکرد تفاسیر به عنوان منابع مندل خان در این‌باره متفاوت است برخی سحر شدن حضرت را قبول کرده و برخی معنای آیه را به امور غیر از سحر نسبت داده‌اند. هرچند آن جناب را در امور تبلیغی و شریعت مصون از سحر می‌دانند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Gabriel Mandel Khan's critical analysis of the enchantment of the Prophet (PBUH)

نویسندگان [English]

  • ehteram rostami 1
  • Hasan Rezaee Haftadur 2

1 hawze

2 Faculity of Univercity of Tehran

چکیده [English]

The result of the acceptance of Sahar al-Nabi can be the source of prophetic prophecy. On the other hand, Western encounters with Islam through their scholars are reflected in art, politics and other aspects. From this, the scientific analysis of the views of the Middle East on the Prophet (PBUH) is indispensable. the spell of certain surahs of the Qur'an, the dichotomy in introducing the covenant, or the civic nature of the covenant. The findings of this study include the following: not paying attention to Shi'a sources, without paying attention to the equipment and supplies of the corruptions of the Prophet's temptation, not to interfere with the implications and other grounds of the revelation of the verse and use Noting the words of the infallibles has led Mendeleqn to confirm the vision of the Prophet's heaven (pbuh). If the Sura is civilized, it is compatible with the dignity of the Prophet (pbuh) to overthrow the madness of the Medina, while some have considered it as Maki. The surahs of the Blood and the Nasa are known by their proper name and they are not called the spell. The interpretation approach is different from that of Mendel Khan. Some have accepted the Imam's magic and attributed some of the meaning of the verse to matters other than Sahar. Though they regard this Imam in the affairs of prophecy and shari'ah.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sahar-al-Anbi (SA)
  • Gabriel Mandl-Khan
  • Commentary
آل‌ سعدی، عبدالرحمن‌بن ناصر. (1408ق.). تیسیر الکریم الرحمن. بیروت: مکتبة النهضة العربیة.
آلوسی، سید محمود. (1415ق.). روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم. تحقیق علی عبدالباری عطیة. بیروت: دار الکتب العلمیة.
ابن‌عاشور، محمدبن طاهر. (بی‌تا). التحریر و التنویر. بیروت: مؤسسة التاریخ العربی.
ابن‌عربی، محیی‌الدّین. (1422ق.). تفسیر ابن‌عربی. تحقیق سمیر مصطفی رباب. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
ابن‌عطیة اندلسی، عبدالحق. (1422ق.).المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز. تحقیق عبدالسلام عبدالشافی محمد. بیروت: دار الکتب العلمیة.
ابن‌فارس، احمد. (1387). ترتیب مقاییس اللغة. تحقیق سعیدرضا علی عسکری و حیدر مسجدی. قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
ابن‌قتیبة، عبدالله‌بن مسلم. (بی‌تا).غریب القرآن. بیروت: دار الکتب العلمیة.
ابن‌کثیر، اسماعیل‌بن عمرو. (1419ق.).تفسیر القرآن العظیم. تحقیق محمدحسین شمس‌الدّین. بیروت: دار الکتب العلمیة.
ابن‌منظور، محمد‌بن مکرّم. (1414ق.). لسان العرب. بیروت: دار صادر.
ابوالفتوح رازی، حسین‌بن علی. (1408ق.). روض الجنان و روح الجنان فی تفسیرالقرآن. تحقیق محمدجعفر یاحقی و محمدمهدی ناصح. مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.
ابیاری، ابراهیم. (1405ق.). الموسوعة القرآنیة.بی‌جا: مؤسسة سجل العرب.
امین، نصرت‌بیگم. (1361). مخزن العرفان در تفسیر قرآن. تهران: نهضت زنان مسلمان.
بغوی، حسین‌بن مسعود. (142ق.). معالم التنزیل فی تفسیر القرآن. تحقیق عبدالرّزاق المهدی. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
بیضاوی، عبدالله‌بن عمر. (1418ق.). أنوار التنزیل و أسرار التأویل. تحقیق محمد عبدالرّحمن المرعشلی. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
بحرانی، سید هاشم. (1416ق.). البرهان فی تفسیر القرآن. تحقیق قسم الدّراسات الإسلامیة موسسة البعثة. تهران: بنیاد بعثت.
تهانوی، محمدعلی. (1996م.).موسوعة کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. تحقیق علی دحروج. بیروت: مکتبة لبنان ناشرون.
ثعلبی نیشابوری، احمدبن ابراهیم. (1422ق.). الکشف و البیان عن تفسیر القرآن. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
حجازی، محمد محمود. (1413ق.). التفسیر الواضح. بیروت: دار الجیل الجدید.
حسینی دشتی، مصطفی. (1392).معارف و معاریف: دائره المعارف اسلامی. تهران: سپیدموی اندیشه.
حسینی شاه‌عبدالعظیمی، حسین. (1363). تفسیر اثنا عشری. تهران: میقات.
حقی بروسوی، اسماعیل. (بی‌تا). تفسیر روح البیان. بیروت: دار الفکر.
خازن، علاءالدّین علی. (1415ق.).لباب التأویل فی معانی التنزیل. تحقیق محمدعلی شاهین. بیروت: دار الکتب العلمیة.
راغب اصفهانی، حسین‌بن محمد. (1387). المفردات فی غریب القرآن. تحقیق محمدخلیل عیتانی. تهران: آرایه.
زحیلی، وهبةبن مصطفی. (1418ق.).التفسیر المنیر فی العقیدةوالشریعة والمنهج. بیروت: دار الفکر المعاصر.
ـــــــــــــــــــــــــــــ .(1422ق.). التفسیر الوسیط. دمشق: دار الفکر.
زمخشری، محمودبن عمر. (1407ق.). الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل. بیروت: دار الکتاب العربی.
شاذلی، سید قطب. (1412ق.). فی ظلال القرآن. بیروت: دار الشروق.
صابونی، محمدعلی. (1382). صفوةالتفاسیر. ترجمة محمدطاهر حسینی. تهران: احسان.
صاحبی شاهرودی، عبدالعلی. (1391). «طلسم». دائرةالمعارف تشیع. ویراستة احمد صدر حاج‌سید‌جوادی. تهران: حکمت.
طباطبائی، سید محمدحسین. (1397ق.). المیزان فی تفسیر القرآن. تهران: دار الکتب الإسلامیة.
طبرسی، فضل‌بن حسن. (1372). مجمع البیان فی تفسیر القرآن. با مقدمة محمدجواد بلاغی. ‌تهران: ناصرخسرو.
طریحی، فخر‌الدّین. 01375).مجمع البحرین. تحقیق سید احمدحسینی. تهران: کتاب‌فروشی مرتضوی.
طنطاوی، سید محمد. (بی‌تا). التفسیر الوسیط للقرآن الکریم. قاهره: نهضة مصر.
طوسی، محمدبن حسن. (بی‌تا). التبیان فی تفسیر القرآن. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
طیب، عبدالحسین. (1378).اطیب البیان فی تفسیر القرآن. تهران: انتشارات اسلام.
عروسی حویزی، عبدعلی‌بن جمعه. (1415ق.).تفسیر نور الثقلین. تحقیق سید هاشم رسولی محلاتی. قم: اسماعیلیان.
فخر رازی، محمدبن عمر. (1420ق.). مفاتیح الغیب. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
فراء، یحی‌بن زیاد. (بی‌تا). معانی القرآن. تحقیق احمد یوسف نجاتی، محمدعلی نجار و عبدالفتاح اسماعیل شلبی. قاهره: دار المصریة للتألیف والترجمة.
فراهیدی، خلیل‌بن احمد. (1410ق.). کتاب العین. قم: هجرت.
فیض کاشانی، ملا محسن. (1418ق.). الأصفی فی تفسیرالقرآن. تحقیق محمدحسین درایتی و محمدرضا نعمتی. قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
قاسمی، محمد جمال‌الدّین. (1418ق.). محاسن التأویل. تحقیق محمد باسل عیون‌السود. بیروت: دار الکتب العلمیة.
قرطبی، محمدبن احمد. (1364). الجامع لأحکام القرآن. تهران: ناصرخسرو.
مصطفوی، حسن. (1360).التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
مظهری، محمد ثناءالله. (1412ق.). التفسیر المظهری. تحقیق غلام نبی تونسی. کویت: مکتبة رشدیة.
معین، محمد. (1384).فرهنگ فارسی معین. به اهتمام عزیزالله علیزاده. تهران: نامن.
مقاتل‌بن سلیمان.(1423ق.).تفسیر مقاتل بن سلیمان. تحقیق عبدالله محمود شحاته. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
میبدی، رشید‌الدّین. (1371). کشف الأسرار و عدة الأبرار. تهران: امیرکبیر.
الوادعی، مقبل‌بن هادی. (1999م.). ردود أهل العلم علی الطاعنین فی حدیث السِحر. صنعا: دَارُ الآثار للنّشر والتوزیع.
Encyclopadia of the Qur’an. (2003). Vol 3 .Edited by Jane Dammen