دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، زمستان 1397 
2. جذابیت پیام در قرآن کریم

صفحه 35-66

10.22054/rjqk.2019.41018.1892

اسماعیل صابر کیوج؛ سیدحسین شرف الدین