نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 کارشناس‌ارشد تفسیر قرآن کریم، دانشگاه علوم قرآنی قم، قم، ایران

چکیده

وعده‌الهی، موضوعی پر بسامد در قرآن مجید و سنت معصومان(ع) است. در گونه‌شناسی وعده‌ها، می‌توان آنها را به وعده‌های مربوط به پیامبران(ع)، عموم مؤمنان و خواص آنها تقسیم کرد. با توجه به رابطه‌علّی میان بینش‌ها و کنش‌ها، اطلاع از ویژگی وعده‌ها به عنوان مجموعه‌ای از بینش‌ها در تقویت دینداری مؤثر است. علاوه بر ویژگی و نتایج خاص وعده‌ها در حوزه‌های معرفت‌شناسی، هستی‌شناسی، انسان شناسی و روش شناختی، یک ساختار منسجم و هدف واحد، در دستاورد‌ها دنبال می‌کند.
برای رسیدن به این امر، ابتدا مطلق آیاتی که وعده‌الهی را بیان کرده‌اند، استخراج و طبقه‌بندی شده، سپس با مراجعه به تفاسیر به تحلیل هر طبقه پرداخته شده است.
دستاورد گونه‌های‌سه‌گانه،‌ درحوزۀ معرفت‌شناختی عبارتند از: اخباری و مطلق بودن، معرفت یقینی، دارای معیار سنجش صدق، شیوه‌های بیانی متفاوت است.
در حوزه هستی‌شناختی، وعده‌ها دارای وجود بالفعل و تشکیکی است. در حوزه انسان‌شناختی به لحاظ ابعاد بینشی و کنشی انسان، به : جاودانه، سیاسی ، اجتماعی؛ و از نظر کنشی، وعدۀ علم آموزی، تربیت صالحان و همزیستی‌مسالمت‌آمیز اجتماعی است.
در حوزه روش‌شناختی، دارای رویکرد فقهی، تفسیری، کلامی و تربیتی است. دستاوردهای فوق، تجهیزاتی برای هدایت و تربیت انسان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Los atributos de las promesas divinas en el Corán y las narraciones.

نویسندگان [English]

  • mohammad kavveh 1
  • Fatima Mohammad Hassani 2

2 housewife

چکیده [English]

La promesa es un tema frecuente en el Sagrado Corán y en la tradición de los infalibles (AS). En la tipología de promesas, se pueden dividir en promesas relacionadas con los profetas, los creyentes públicos y sus propiedades. Teniendo en cuenta la relación entre ideas y acciones, conocer la promesa de las características como un conjunto de ideas es eficaz para promover la religiosidad. Además de las características y resultados específicos de las promesas en las áreas de epistemología, ontología, antropología y metodología, una estructura coherente y un solo objetivo persigue los logros.
Para lograr esto, los versos absolutos absolutos de la promesa han sido extraídos y clasificados, luego, al referirnos a las interpretaciones, hemos analizado cada clase.
Los logros de los diversos tipos de epistemología son: conocimiento y absolutaidad, certeza del conocimiento, métricas verdad-verdad y modos expresivos.
En el dominio ontológico, las promesas tienen una existencia real y artística. En el campo de las humanidades, en términos de las dimensiones de la percepción y la acción humanas, es: inmortal, política y social, y desde el punto de vista de la acción, la promesa de la enseñanza del conocimiento, el cultivo de los justos y el semanticismo social.
En el campo de la metodología, tiene un enfoque jurisprudencial, interpretativo, verbal y educativo. Los logros anteriores son los equipos de orientación y entrenamiento humano.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Promesa divina
  • epistemología
  • ontología
  • antropología y metodología
منابع و مآخذ
قرآن کریم.
ابن‌سیده، علی‌بن اسماعیل. (بی‌تا). المحکم و المحیط الأعظم. تحقیق و تصحیح عبدالحمید هنداوی. چ 1: بیروت: دار الکتب العلمیة.
ابن‌بابویه قمی (صدوق)، محمدبن علی. (1376). الأمالی الصدوق. تهران: کتابچی.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . (1398ق.). التوحید. تصحیح حسین هاشمی. چ 1. قم: جامعة مدرسین.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . (1414ق.). الإعتقادات. چ2. قم: المؤتمر العالمی للشیخ المفید.
ابن‌شعبة حرّانی، حسن‌بن علی. (1363). تحف العقول. تحقیق و تصحیح علی‌اکبر غفاری. قم: جامعة مدرسین.
ابن‌فهد حلّی، احمدبن محمد. (1375). آیین بندگی و نیایش. ترجمة عدّة الدّاعی و نجاح الساعی. ترجمة حسین غفاری ساروی. قم: بنیاد معارف اسلامی.
تمیمی آمدی، عبد الواحد‌بن محمد. (1410ق.).  غرر الحکم و درر الکلم. تحقیق سید مهدی رجائی. چ2. قم: نشر دار الکتاب الإسلامی.
ثعلبی، احمدبن محمد. (1422). الکشف و البیان المعروف تفسیر الثعلبی. تحقیق ابی‌محمد ابن‌عاشور. بیروت: نشر دار إحیاء التراث العربی.
جوادی آملی، عبدالله. (1383). الف. توحید در قرآن. چ1. قم: مؤسسة اسراء.
ــــــــــــــــــــــــ . (1383). ب. دین‌شناسی. چ3. قم: مؤسسة اسراء.
ــــــــــــــــــــــــ . (1386). الف. تسنیم. ج12. چ1. قم: مؤسسة اسراء.
ــــــــــــــــــــــــ . (1386). ب. شریعت در آیینة معرفت. چ1. قم: مؤسسة اسراء.
ــــــــــــــــــــــــ . (1386). ج. منزلت عقل در هندسه معرفت دینی. چ1. قم: مؤسسة اسراء.
ــــــــــــــــــــــــ . (1387). تسنیم. عبدالکریم عابدینی. چ1. ج 11 و 14. قم: مؤسسة اسراء.
جوهری، اسماعیل‌بن حماد. (بی‌تا). الصحاح. تحقیق احمد عبدالغفور. چ1. بیروت: دار العلم للملایین.
دورانت، ویل. (1368). تاریخ تمدن. ترجمة فریدون بدره‌ای و دیگران. چ2. تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی.
راغب اصفهانی، حسین‌بن محمد. (بی تا). مفردات ألفاظ القرآن. چ1. بیروت: دار القلم.
سبزواری‌، ملأ هادی. (بی‌تا). شرح منظومه. بی‌جا: بی‌نا.
صدرای شیرازی، محمد‌بن ابراهیم. (1363). مفاتیح‌الغیب. چ1. تهران: مؤسسة مطالعاتی و تحقیقاتی فرهنگی حکمت و فلسفه ایران.
صفار، محمدبن حسن. (1404ق.). بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد صلی الله علیم. تصحیح محسن‌بن عباسعلی باغی. قم: مکتبة آیة‌الله المرعشی النجفی.
طباطبائی‌، سید محمدحسین. (1374). ترجمة تفسیرالمیزان. چ5. ج7. قم: دفتر انتشارات اسلامی (وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه).
طبرسی، حسن‌بن فضل. (1370). مکارم الأخلاق. قم: بی‌نا.
طبرسی، فضل‌بن حسن. (1372). مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن. تصحیح فضل‌الله یزدی طباطبائی و هاشم رسولی. چ3. تهران: نشر ناصر خسرو.
عروسی الحویزی، عبدعلی‌بن‌ جمعه. (1382). تفسیر نور الثقلین. تصحیح هاشم رسولی محلاتی. چ2. قم: دار التفسیر.
فیاضی، غلامرضا. (1387). در آمدی بر معرفت‌شناسی. قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
فخر رازی، محمدبن عمر. (1420ق.). التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب). چ3. بیروت: نشر دار إحیاء التراث العربی.
فیض‌الاسلام، سید علینقی. (1351). ترجمه و شرح نهج‌البلاغه. تهران: صحافی فیض.
قضاعی، محمدبن سلامة. (1361). شرح فارسی شهاب الأخبار (کلمات قصار پیامبر خاتم). تحقیق جلال‌الدّین حسینی أرموی (محدث). تهران: مرکز انتشارات علمی و فرهنگی.
قمی، علی‌بن ابراهیم. (1404ق.) تفسیر القمی. تصحیح طیب موسوی جزایری. قم: دار الکتاب.
کلینی، محمدبن یعقوب. (1407ق.). الکافی. تحقیق علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی. چ4. تهران: نشر دار الکتب.
ـــــــــــــــــــــــــــ . (بی‌تا). أصول الکافی. ترجمة سید جواد مصطفوی. تهران: کتابفروشی علمیة اسلامیه.
مصباح یزدی، محمدتقی. (1373). آموزش فلسفه. ج1. چ6. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
مصباح یزدی، مجتبی. (1390). احتمال معرفت‌شناختی. قم: مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
معلمی، حسن. (1390). معرفت‌شناسی و مباحث جدید کلامی. چ1. قم: بوستان کتاب.
مکارم شیرازی، ناصر. (1371). تفسیر نمونه. ج1. چ10. تهران: دار الکتب الإسلامیه.
مجلسی، محمد باقر. (1403ق.). بحار‌الأنوار. چ2. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
ری‌شهری، محمد. (1381). منتخب میزان‌الحکمة. ترجمة حمیدرضا شیخی. ج2. چ1. قم: سازمان چاپ و نشر دار الحدیث.
سایت سمت خدا. کتاب وعده‌های الهی به صابران