دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، تابستان 1398 
6. غایات اخلاقی در قرآن کریم

صفحه 169-204

10.22054/rjqk.2019.44865.1925

سید محمد حسین موسوی پور؛ آرزو کرمی پور