تحلیل و بررسی انتقادی تفسیر المنار از منظر علامه طباطبایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم قذآن و حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار دانشگاه امام صادق(ع)

3 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه پیامنور

چکیده

این پژوهش پس از مطالعه‌ی تفسیر المیزان و بررسی چگونگی برخورد علامه طباطبایی نسبت به نظرات مؤلفان المنار با روشی توصیفی-تحلیلی و با هدف کشف مبانی و معیارهای علامه طباطبایی در نقد تفسیر المنار به نگارش در آمده است.
اهمیت و اعتبار تفسیر المنار از طرفی و بررسی و نقد گسترده‌ی علامه نسبت به این تفسیر از طرف دیگر، سبب شد تا این سؤال پیش بیاید که مؤلف المیزان با چه مبانی و دلایلی به بررسی و نقد نظرات صاحبان این تفسیر پرداخته است؟ که نگارنده با تتبّع در سراسر تفسیر المیزان مؤلفه‌ها و معیارهای علامه طباطبایی در نقد نظرات مؤلفان المنار را استخراج، دسته بندی و بیان نموده و نمونه‌هایی از آیاتی که ذیل آن به نقد آراء مؤلفان المنار پرداخته شده را به عنوان شاهد مثال آورده است. نتیجه این‌که: مهم‌ترین دلایل و مبانی علامه طباطبایی در نقد نظرات مؤلفان المنار را می‌توان در مواردی از جمله: شناخت ناکافی مؤلفان المنار نسبت به اصول تفسیر، بی‌توجهی به سیاق آیات و تفسیر موضوعی، نظرات بی‌پایه و بدون استدلال، ناتوانی و ضعف در استناد و بهره‌گیری از روایات و ناسازگاری دیدگاه آن‌ها با روایات صحیح فریقین، دیدگاه تعصب‌آمیز و همراه با پیش‌فرض و مخالف با قرآن، ضعف در به‌کارگیری ادبیات عرب(عدم تشخیص صحیح حروف، ضمایر و...)، معناشناسی نادرست واژگان و مفاهیم آیات قرآنی، عدم تشخیص صحیح مخاطب آیات و مصادیق قرآنی، مخالفت با آموزه‌های مسلّم دینی و... بیان نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critical investigation and analysis Interpretation of al-Manar's from the perspective of Allameh Tabatabai

نویسندگان [English]

  • amanallah naseri karimvand 1
  • abas musalaei 2
  • sayed ali asadi 3
1 student
2 ostad
3 student
چکیده [English]

This research, after studying interpretation of Al-Mizan's and examining how Allameh Tabatabai's views on the views of the authors of Al-Manar are written in a descriptive-analytical way and with the aim of discovering the principles and criteria of Allameh Tabatabai's criticism of Interpretation of Al-Manar's.
The importance and validity interpretation of al-Manar's on the one hand, and the extensive criticism Allameh toward this interpretation on the other hand, led to the question, on what basis and for what reason, did the author of al-Mizan examine and criticize the views of the authors of this interpretation? That the author has extracted, categorized, expressed with research throughout of interpretation of al-Mizan components and criteria of Allameh Tabatabai in criticism of views the authors of Al-Manar, and has cited examples of the verses below that criticize the views of al-Manar's authors as an example.
Conclusion: Allameh Tabatabai most important reasons and principles for criticizing the views of the authors of Al-Manar can be: inadequate knowledge of the authors of Al-Manar's interpretation of the principles of interpretation, disregard for the style of the verses and thematic interpretation, baseless and unreasonable comments, Inability and weakness to cite and use narrativesand their inconsistency with Farragin's correct narratives, fanatical view with the default and opposite of theQuran, weakness in using Arabic literature(misidentification of correct letters, pronouns, etc.), incorrect semantics of the words and meanings of theQuranic verses, misidentification correct of the audience of the Quranic verses and instances expressed as opposed to certain religious teachings and etc.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mohammad Rashid Reza
  • Allameh Tabatabai
  • Al-Mizan in interpretation of al-Quran
  • criticism of Al-Menar's authors