دوره و شماره: دوره 11، شماره 40، بهار 1399، صفحه 5-149 
2. تحلیل و بررسی انتقادی تفسیر المنار از منظر علامه طباطبایی

صفحه 28-49

10.22054/rjqk.2020.48264.1975

امان اله ناصری کریموند؛ عباس مصلایی پور یزدی؛ سید علی اسدی