روش شناسی کشف ترتیب نزول با تمرکز بر روایات ترتیب نزول

نوع مقاله : علمی - ترویجی

نویسنده

استادیار دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

نظر به اهمیت ترتیب نزول در دو دانش علوم قرآنی و تفسیر، کشف ترتیب نزول قرآن کریم، مطالعه‌ای شایسته می نَماید. این نوشتار با روش توصیفی – تحلیلی بر آن است که با بکارگیری روشمند از همۀ شاخص های دخیل و مؤثر در ترتیب نزول، روشی جامع و کارآمد را جهت کشف ترتیب نزول ارائه نماید. این روش در دو مرحلۀ «بررسی درونی روایات ترتیب نزول» و «بررسی بیرونی روایات ترتیب نزول» طراحی شده است. در این روش، جدای از روایات ترتیب نزول به عنوان شاخص کانونی، شاخص‌های مؤثر دیگری چون شهرت عملی، روایات سبب نزول، روایات ناسخ و منسوخ، روایات آیات مستثنی، تاریخ، آیات تاریخ دار، تناسب بیرونی و تناسب درونی نیز حضور فعال دارند. بنابراین تمرکز روش بر روایات ترتیب نزول و جامعیت و روشمندی آن در بکارگیری از همۀ شاخص های مؤثر، آن را از دیگر روش-ها متمایز می کند.
در این روش، جدای از روایات ترتیب نزول به عنوان شاخص کانونی، شاخص‌های مؤثر دیگری چون شهرت عملی، روایات سبب نزول، روایات ناسخ و منسوخ، روایات آیات مستثنی، تاریخ، آیات تاریخ دار، تناسب بیرونی و تناسب درونی نیز حضور فعال دارند. بنابراین تمرکز روش بر روایات ترتیب نزول و جامعیت و روشمندی آن در بکارگیری از همۀ شاخص های مؤثر، آن را از دیگر روش-ها متمایز می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methodology of discovering the order of descent

نویسنده [English]

  • javad salmanzade
Assistant Professor in Hakim Sabzevari University
چکیده [English]

Considering the significance of the order of descent in the two knowledge of the Quranic sciences and the interpretation, the discovery of the ordinance of the revelation of the Holy Qur'an is a worthy study. This paper uses descriptive-analytic method to provide a comprehensive and efficient method for revealing descending order by systematically using all indices that are involved and effective in the order of descent. This methodology is designed in two stages: "Internal review of descending order narratives" and "external examination of descending order narratives". In this method, apart from the descending order narrations as the focal point, other effective indicators such as pragmatic reputation, descendants, aboriginal and obsolete narrations, exceptions, dates, historical verses, exterior fit and inner fit are also present. Therefore, the focus of the method on narrative descending order and its comprehensiveness and methodology in the use of all effective indicators differentiates it from other methods.Therefore, the focus of the method on narrative descending order and its comprehensiveness and methodology in the use of all effective indicators differentiates it from other methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: methodology
  • method
  • descending order