نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در عرف قرآن صراط، یک راه بیش نیست و مستقیم است؛ راه مستقیم آن است که انحرافی و اعوجاجی یا کژی در آن نباشد بر خلاف راههای انحرافی. صراط، شاهراهی است که‏ بر همه‏ی«سبیل»های رسیدن به خدا برتری و احاطه دارد . میان خدا و بندگان، چند سبیل و یک صراط مستقیم‏ برقرار است.تفسیر‌های مختلفی که مفسران در باره صراط مستقیم نقل کرده‏اند، همه در واقع به یک چیز باز می‌گردد: همان دین و آئین الهی در جنبه‌های اعتقادی و عملی که راه و رسم رساندن خلایق به سوی خدایند. این مقاله به روش توصیفی – تحلیلی و تفسیری و بررسی اقوال مختلف، مفهوم عام از صراط مستقیم را ترجیح می‌دهد. اقوال و اشارات مختلف در روایات و تفاسیر بیان مصادیق این مفهوم عام است. در این مقاله روایت قرآن از صراط مستقیم به تصویر کشیده شده است. ظهور این تصویر در سوره حمد که عصاره تمام قرآن است آشکار است. به نظر می‌آید این دیدگاه با کلیت آموزه‌های قرآن و روایات در تبیین معنای صراط مستقیم سازگارتر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Bismillah Anthology, a Window to the Ontology of Qur'anic Knowledge

نویسنده [English]

  • mohammad sedghi alanegh 2

2 عضو هیات علمی دانشکده الهیات دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده [English]

This article aims to present a new model for discovering the semantic relationships of concepts in the field of Qur'anic sciences and knowledge, examining the subject of Bismillah from an ontological point of view. The research question is whether, in the present age, which is the age of cyberspace and information explosion, it is possible to draw a comprehensive map of concepts in the field of Qur'anic knowledge and by the reality of those concepts in religious sources? To answer this question and achieve the mentioned goal with a descriptive and analytical method, the geometric map of the subject "Bismillah" using the ontology context to draw a new way to organize information in epistemology; The use of this context, due to its ontological nature, causes the semantic relations between concepts in a field to be accurately, explicitly and transparently and in accordance with the reality of a concept, and as a result, the map of a scientific and epistemological field accurately. To be drawn. The research finding indicates that in the geometric map of Bismillah, there are different concepts with Bismillah of existential relationship (existing relationships and in accordance with religious sources including Qur'an, narrations, and commentaries) that the details of these relationships are explained in detail in this article. The concepts that are semantically related to Bismillah are: the issue of Salvation, Tajweed, Recitation and Recitators, the beginning and end of the Surah, the divine name and the great name, the essence and secrets of prayer, the validity and invalidity of prayer, the acceptance and rejection of prayer, the validity and invalidity Action, politeness of speech with God and … .
Keywords: Anthology, Bismillah Ontology, Qur'an Knowledge Ontology, Qur'an Knowledge Information Management.
This article aims to present a new model for discovering the semantic relationships of concepts in the field of Qur'anic sciences and knowledge, examining the subject of Bismillah from an ontological point of view. The research question is whether, in the present age, which is the age of cyberspace and information explosion, it is possible to draw a comprehensive map of concepts in the field of Qur'anic knowledge and by the reality of those concepts in religious sources? To answer this question and achieve the mentioned goal with a descriptive and analytical method, the geometric map of the subject "Bismillah" using the ontology context to draw a new way to organize information in epistemology; The use of this context, due to its ontological nature, causes the semantic relations between concepts in a field to be accurately, explicitly and transparently and in accordance with the reality of a concept, and as a result, the map of a scientific and epistemological field accurately. To be drawn. The research finding indicates that in the geometric map of Bismillah, there are different concepts with Bismillah of existential relationship (existing relationships and in accordance with religious sources including Qur'an, narrations, and commentaries) that the details of these relationships are explained in detail in this article. The concepts that are semantically related to Bismillah are: the issue of Salvation, Tajweed, Recitation and Recitators, the beginning and end of the Surah, the divine name and the great name, the essence and secrets of prayer, the validity and invalidity of prayer, the acceptance and rejection of prayer, the validity and invalidity Action, politeness of speech with God and … .
Keywords: Anthology, Bismillah Ontology, Qur'an Knowledge Ontology, Qur'an Knowledge Information Management.
This article aims to present a new model for discovering the semantic relationships of concepts in the field of Qur'anic sciences and knowledge, examining the subject of Bismillah from an ontological point of view. The research question is whether, in the present age, which is the age of cyberspace and information explosion, it is possible to draw a comprehensive map of concepts in the field of Qur'anic knowledge and by the reality of those concepts in religious sources? To answer this question and achieve the mentioned goal with a descriptive and analytical method, the geometric map of the subject "Bismillah" using the ontology context to draw a new way to organize information in epistemology; The use of this context, due to its ontological nature, causes the semantic relations between concepts in a field to be accurately, explicitly and transparently and in accordance with the reality of a concept, and as a result, the map of a scientific and epistemological field accurately. To be drawn. The research finding indicates that in the geometric map of Bismillah, there are different concepts with Bismillah of existential relationship (existing relationships and in accordance with religious sources including Qur'an, narrations, and commentaries) that the details of these relationships are explained in detail in this article. The concepts that are semantically related to Bismillah are: the issue of Salvation, Tajweed, Recitation and Recitators, the beginning and end of the Surah, the divine name and the great name, the essence and secrets of prayer, the validity and invalidity of prayer, the acceptance and rejection of prayer, the validity and invalidity Action, politeness of speech with God and … .
Keywords: Anthology, Bismillah Ontology, Qur'an Knowledge Ontology, Qur'an Knowledge Information Management.
This article aims to present a new model for discovering the semantic relationships of concepts in the field of Qur'anic sciences and knowledge, examining the subject of Bismillah from an ontological point of view. The research question is whether, in the present age, which is the age of cyberspace and information explosion, it is possible to draw a comprehensive map of concepts in the field of Qur'anic knowledge and by the reality of those concepts in religious sources? To answer this question and achieve the mentioned goal with a descriptive and analytical method, the geometric map of the subject "Bismillah" using the ontology context to draw a new way to organize information in epistemology; The use of this context, due to its ontological nature, causes the semantic relations between concepts in a field to be accurately, explicitly and transparently and in accordance with the reality of a concept, and as a result, the map of a scientific and epistemological field accurately. To be drawn. The research finding indicates that in the geometric map of Bismillah, there are different concepts with Bismillah of existential relationship (existing relationships and in accordance with religious sources including Qur'an, narrations, and commentaries) that the details of these relationships are explained in detail in this article. The concepts that are semantically related to Bismillah are: the issue of Salvation, Tajweed, Recitation and Recitators, the beginning and end of the Surah, the divine name and the great name, the essence and secrets of prayer, the validity and invalidity of prayer, the acceptance and rejection of prayer, the validity and invalidity Action, politeness of speech with God and … .
Keywords: Anthology, Bismillah Ontology, Qur'an Knowledge Ontology, Qur'an Knowledge Information Management.
This article aims to present a new model for discovering the semantic relationships of concepts in the field of Qur'anic sciences and knowledge, examining the subject of Bismillah from an ontological point of view. The research question is whether, in the present age, which is the age of cyberspace and information explosion, it is possible to draw a comprehensive map of concepts in the field of Qur'anic knowledge and by the reality of those concepts in religious sources? To answer this question and achieve the mentioned goal with a descriptive and analytical method, the geometric map of the subject "Bismillah" using the ontology context to draw a new way to organize information in epistemology; The use of this context, due to its ontological nature, causes the semantic relations between concepts in a field to be accurately, explicitly and transparently and in accordance with the reality of a concept, and as a result, the map of a scientific and epistemological field accurately. To be drawn. The research finding indicates that in the geometric map of Bismillah, there are different concepts with Bismillah of existential relationship (existing relationships and in accordance with religious sources including Qur'an, narrations, and commentaries) that the details of these relationships are explained in detail in this article. The concepts that are semantically related to Bismillah are: the issue of Salvation, Tajweed, Recitation and Recitators, the beginning and end of the Surah, the divine name and the great name, the essence and secrets of prayer, the validity and invalidity of prayer, the acceptance and rejection of prayer, the validity and invalidity Action, politeness of speech with God and … .
Keywords: Anthology, Bismillah Ontology, Qur'an Knowledge Ontology, Qur'an Knowledge Information Management.
This article aims to present a new model for discovering the semantic relationships of concepts in the field of Qur'anic sciences and knowledge, examining the subject of Bismillah from an ontological point of view. The research question is whether, in the present age, which is the age of cyberspace and information explosion, it is possible to draw a comprehensive map of concepts in the field of Qur'anic knowledge and by the reality of those concepts in religious sources? To answer this question and achieve the mentioned goal with a descriptive and analytical method, the geometric map of the subject "Bismillah" using the ontology context to draw a new way to organize information in epistemology; The use of this context, due to its ontological nature, causes the semantic relations between concepts in a field to be accurately, explicitly and transparently and in accordance with the reality of a concept, and as a result, the map of a scientific and epistemological field accurately. To be drawn. The research finding indicates that in the geometric map of Bismillah, there are different concepts with Bismillah of existential relationship (existing relationships and in accordance with religious sources including Qur'an, narrations, and commentaries) that the details of these relationships are explained in detail in this article. The concepts that are semantically related to Bismillah are: the issue of Salvation, Tajweed, Recitation and Recitators, the beginning and end of the Surah, the divine name and the great name, the essence and secrets of prayer, the validity and invalidity of prayer, the acceptance and rejection of prayer, the validity and invalidity Action, politeness of speech with God and … .
Keywords: Anthology, Bismillah Ontology, Qur'an Knowledge Ontology, Qur'an Knowledge Information Management.
This article aims to present a new model for discovering the semantic relationships of concepts in the field of Qur'anic sciences and knowledge, examining the subject of Bismillah from an ontological point of view. The research question is whether, in the present age, which is the age of cyberspace and information explosion, it is possible to draw a comprehensive map of concepts in the field of Qur'anic knowledge and by the reality of those concepts in religious sources? To answer this question and achieve the mentioned goal with a descriptive and analytical method, the geometric map of the subject "Bismillah" using the ontology context to draw a new way to organize information in epistemology; The use of this context, due to its ontological nature, causes the semantic relations between concepts in a field to be accurately, explicitly and transparently and in accordance with the reality of a concept, and as a result, the map of a scientific and epistemological field accurately. To be drawn. The research finding indicates that in the geometric map of Bismillah, there are different concepts with Bismillah of existential relationship (existing relationships and in accordance with religious sources including Qur'an, narrations, and commentaries) that the details of these relationships are explained in detail in this article. The concepts that are semantically related to Bismillah are: the issue of Salvation, Tajweed, Recitation and Recitators, the beginning and end of the Surah, the divine name and the great name, the essence and secrets of prayer, the validity and invalidity of prayer, the acceptance and rejection of prayer, the validity and invalidity Action, politeness of speech with God and … .
Keywords: Anthology, Bismillah Ontology, Qur'an Knowledge Ontology, Qur'an Knowledge Information Management.
This article aims to present a new model for discovering the semantic relationships of concepts in the field of Qur'anic sciences and knowledge, examining the subject of Bismillah from an ontological point of view. The research question is whether, in the present age, which is the age of cyberspace and information explosion, it is possible to draw a comprehensive map of concepts in the field of Qur'anic knowledge and by the reality of those concepts in religious sources? To answer this question and achieve the mentioned goal with a descriptive and analytical method, the geometric map of the subject "Bismillah" using the ontology context to draw a new way to organize information in epistemology; The use of this context, due to its ontological nature, causes the semantic relations between concepts in a field to be accurately, explicitly and transparently and in accordance with the reality of a concept, and as a result, the map of a scientific and epistemological field accurately. To be drawn. The research finding indicates that in the geometric map of Bismillah, there are different concepts with Bismillah of existential relationship (existing relationships and in accordance with religious sources including Qur'an, narrations, and commentaries) that the details of these relationships are explained in detail in this article. The concepts that are semantically related to Bismillah are: the issue of Salvation, Tajweed, Recitation and Recitators, the beginning and end of the Surah, the divine name and the great name, the essence and secrets of prayer, the validity and invalidity of prayer, the acceptance and rejection of prayer, the validity and invalidity Action, politeness of speech with God and … .
Keywords: Anthology, Bismillah Ontology, Qur'an Knowledge Ontology, Qur'an Knowledge Information Management.
This article aims to present a new model for discovering the semantic relationships of concepts in the field of Qur'anic sciences and knowledge, examining the subject of Bismillah from an ontological point of view. The research question is whether, in the present age, which is the age of cyberspace and information explosion, it is possible to draw a comprehensive map of concepts in the field of Qur'anic knowledge and by the reality of those concepts in religious sources? To answer this question and achieve the mentioned goal with a descriptive and analytical method, the geometric map of the subject "Bismillah" using the ontology context to draw a new way to organize information in epistemology; The use of this context, due to its ontological nature, causes the semantic relations between concepts in a field to be accurately, explicitly and transparently and in accordance with the reality of a concept, and as a result, the map of a scientific and epistemological field accurately. To be drawn. The research finding indicates that in the geometric map of Bismillah, there are different concepts with Bismillah of existential relationship (existing relationships and in accordance with religious sources including Qur'an, narrations, and commentaries) that the details of these relationships are explained in detail in this article. The concepts that are semantically related to Bismillah are: the issue of Salvation, Tajweed, Recitation and Recitators, the beginning and end of the Surah, the divine name and the great name, the essence and secrets of prayer, the validity and invalidity of prayer, the acceptance and rejection of prayer, the validity and invalidity Action, politeness of speech with God and … .
Keywords: Anthology, Bismillah Ontology, Qur'an Knowledge Ontology, Qur'an Knowledge Information Management.
This article aims to present a new model for discovering the semantic relationships of concepts in the field of Qur'anic sciences and knowledge, examining the subject of Bismillah from an ontological point of view. The research question is whether, in the present age, which is the age of cyberspace and information explosion, it is possible to draw a comprehensive map of concepts in the field of Qur'anic knowledge and by the reality of those concepts in religious sources? To answer this question and achieve the mentioned goal with a descriptive and analytical method, the geometric map of the subject "Bismillah" using the ontology context to draw a new way to organize information in epistemology; The use of this context, due to its ontological nature, causes the semantic relations between concepts in a field to be accurately, explicitly and transparently and in accordance with the reality of a concept, and as a result, the map of a scientific and epistemological field accurately. To be drawn. The research finding indicates that in the geometric map of Bismillah, there are different concepts with Bismillah of existential relationship (existing relationships and in accordance with religious sources including Qur'an, narrations, and commentaries) that the details of these relationships are explained in detail in this article. The concepts that are semantically related to Bismillah are: the issue of Salvation, Tajweed, Recitation and Recitators, the beginning and end of the Surah, the divine name and the great name, the essence and secrets of prayer, the validity and invalidity of prayer, the acceptance and rejection of prayer, the validity and invalidity Action, politeness of speech with God and … .
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Anthology
  • Bismillah Ontology
  • Qur'an Knowledge Ontology
  • Qur'an Knowledge Information Management