دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، تابستان 1399، صفحه 7-227 
1. اعجاز تاثیری قرآن با تأکید بر واکاوی «قتلی القرآن» ثعلبی

صفحه 7-30

10.22054/rjqk.2020.11697

سید محمد علی ایازی؛ جعفر نکونام؛ زهرا ابراهیمی محمدیه


7. انسان و گونه شناسی نعمت های الهی با تاکید بر آیات سوره مبارک الرحمن

صفحه 185-212

10.22054/rjqk.2020.11703

مهدی مهریزی طرقی؛ سید محمد باقر حجتی؛ سید حسین حسینی بجدنی