مقاله پژوهشی
اعجاز تاثیری قرآن با تأکید بر واکاوی «قتلی القرآن» ثعلبی

زهرا ابراهیمی محمدیه؛ سید محمد علی ایازی؛ جعفر نکونام

دوره 11، شماره 41 ، شهریور 1399، صفحه 7-30

https://doi.org/10.22054/rjqk.2020.11697

چکیده
  در سده‌های نخستین اسلامی ـ به اقرارِ کتاب‌هایی چون «قتلی‌القرآن» ابواسحاق ثعلبی (م 427ق.) ـ قرآن، چنان کشش و جذبه‌ای در مخاطبان برمی‌انگیخت و چنان در آنان اثر می‌گذاشت که مدهوششان می‌ساخت، اشک از چشمان‌شان جاری می‌کرد و در بسیاری از مواقع، اثرگذاری‌اش در حدی بود که سامعان و تالیان قرآن، جان به جان‌آفرین تسلیم می‌کردند. ...  بیشتر

تحلیل لغوی- تفسیری گستره معنایی واژگان مربوط به معاد در قرآن

کاوس روحی برندق؛ صدیقه ملک لو

دوره 11، شماره 41 ، شهریور 1399، صفحه 31-62

https://doi.org/10.22054/rjqk.2019.25209.1534

چکیده
  در حوزۀ گزاره های مربوط به معاد، واژگان بسیاری (28مورد) در قرآن وجود دارد که از این میان، تنها 17 مورد در این باب استعمال می‌شود. این مقاله، بار معنایی هر یک از این واژگان و نقاط مشترک و تفاوت های معنایی آنها را از نظر فرهنگ های معتبر عربی و دیدگاه مفسران مطرح مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که هر یک از این واژگان با واژگان ...  بیشتر

بررسی تحلیلی مفهوم و مصداق صراط مستقیم در قرآن و حدیث

صالح حسن زاده؛ محمد صدقی الانق

دوره 11، شماره 41 ، شهریور 1399، صفحه 63-86

https://doi.org/10.22054/rjqk.2020.11699

چکیده
  در عرف قرآن صراط، یک راه بیش نیست و مستقیم است؛ راه مستقیم آن است که انحرافی و اعوجاجی یا کژی در آن نباشد بر خلاف راههای انحرافی. صراط، شاهراهی است که‏ بر همه‏ی«سبیل»های رسیدن به خدا برتری و احاطه دارد . میان خدا و بندگان، چند سبیل و یک صراط مستقیم‏ برقرار است.تفسیر‌های مختلفی که مفسران در باره صراط مستقیم نقل کرده‏اند، ...  بیشتر

تحلیلی تطبیقی از رنج ایوب بر اساس قرآن کریم و کتاب مقدس

محمد کاظم شاکر؛ اکرم سلیم

دوره 11، شماره 41 ، شهریور 1399، صفحه 87-116

https://doi.org/10.22054/rjqk.2020.11700

چکیده
  در فرهنگ اسلامی، ایوب نمادی از صبر و شکیبایی است به طوری که «صبر ایوب» به مَثَلی ماندگار در فرهنگ مسلمانان تبدیل شده است. مطابق روایت قرآن، شخصیت ایوب در کوران «رنجی عظیم» و «صبری شگفت» شکوفا شده و قرآن کریم ایوبِ پیامبر را با اوصافی چون «صابر»، «نعم العبد» و «اوّاب» ستوده و او را برای «اولوالالباب» ...  بیشتر

تحلیل تاریخیِ مهم‌ترین منابع تاثیرگذار در علوم قرآن قرن پنجم

محمد علی مهدوی راد؛ نجمه نجم

دوره 11، شماره 41 ، شهریور 1399، صفحه 117-150

https://doi.org/10.22054/rjqk.2020.11701

چکیده
  برای جریان‌شناسی علمیِ منابع علوم‌قرآن، نگارش منظمی که عوامل موثر بر تطورِ منابع مهم را با تحلیل تاریخی بیان کند، موجود نیست. پژوهش حاضر، کیفی بوده و با روش اسنادی و رویکرد تفسیری و تحلیل تاریخی و تکنیک قیاسی، نحوه «تاثیرگذاریِ مهم‌ترین نگارش‌های علوم‌قرآن قرن5» را بیان کرده‌است. جریان‌سازی نظرات سیدمرتضی در مباحث مهمی ...  بیشتر

بازخوانی انتقادی شبهات و تردیدها درباره مصاحف عثمانی

فاطمه ژیان؛ محسن رفعت

دوره 11، شماره 41 ، شهریور 1399، صفحه 151-184

https://doi.org/10.22054/rjqk.2020.11702

چکیده
  یکی از مباحث گسترده در حوزه تاریخ قرآن، بحث کتابت و جمع آن است. بیشتر دانشوران اسلامی علی رغم پذیرش نگارش قرآن در روزگار پیامبر، پیدایش مصحفی واحد و رسمی را به دوران عثمان بازگردانده‌اند. اهمیت پرداختن به مصاحف عثمانی، واکاوی اعتبار و بررسی تردیدها و شبهات آن به جهت از میان رفتن اکثر مصاحف رایج عصر صحابه، موافقت صحابه و اهل بیت(ع) با ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
انسان و گونه شناسی نعمت های الهی با تاکید بر آیات سوره مبارک الرحمن

سید حسین حسینی بجدنی؛ مهدی مهریزی طرقی؛ سید محمد باقر حجتی

دوره 11، شماره 41 ، شهریور 1399، صفحه 185-212

https://doi.org/10.22054/rjqk.2020.11703

چکیده
  انسان به سبب دارابودن صفات وویژگی‌های خاص ذاتی کانون توجه خردورزان بوده و هر اندیشمندی باتوجه به بینش خود شناخت انسان را مورد واکاوی قرار داده است؛ ازسویی پی بردن به نعمت‌های خلق شده متقن‌ترین راه برای شناخت خالق هستی است و با شناخت خالق، ماهیت انسان تبیین می‌گرددکه خود سبب شکرگزاری، تذکر انسان، رهایی ازغفلت و سرانجام راه گشای ...  بیشتر