دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، پاییز 1399، صفحه 1-188 
6. زیبایی شناسی نحوی بلاغی (اذا) در قرآن کریم

صفحه 139-156

10.22054/rjqk.2020.11996

احمد محمدی نژاد پاشاکی؛ نجمه محیایی؛ فرهاد محمدی نژاد