نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف و الهیات دانشگاه پیام نور تهران ، تهران ، ایران

2 دانش آموخته دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد،مشهد،ایران

3 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه لرستان،خرم آباد، ایران

چکیده

قرآن کریم نگاهی فراگیر به مساله‌ی زیبایی دارد، شناخت زیبایی‌های قرآن با روش‌ها و شیوه‌های گوناگون واژگانی، ادبی، بلاغی، مفهومی و تفسیری و... صورت گرفته‌است. در زبان عربی به ویژه در قرآن کریم هر کلمه، از جایگاه خاص و ویژه‌ای برخورداراست. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی(کیفی) به بررسی انواع و ساختار مختلف (اذا) به صورت نحوی و بلاغی در آیات قرآن کریم می‌پردازد. تلاش این پژوهش، آشکار‌سازی دقیق بسیاری از تعبیرات نحوی و بلاغی است که، (اذا) با تمام کابرد‌هایش در آن به کار رفته‌است. دلیل اصلی ، نشان دادن تغییر معنایی (اذا) در حالت خروج از قالب ظرفیه و شرطیه و استقبال و همچنین وجوه بلاغی (اذا) از جهت حتمیت وشک و نیز جانشینی (اذا) با حروف دیگری چون: اذ و متی است که این امر باعث زیبایی شناسی (اذا) می‌شود. در حالت خروج و جانشینی با توجه به تفاوت ساختاری که(اذا) در آن قرار دارد، مشاهده خواهد شد که، چگونه ساختار جمله باعث تغییر در معنا و زیبایی شناسی آن می‌شود، و در آخر مستندات قرآنی خود را همراه با دلایل بلاغی هر یک از آن‌ها مشخص می‌کند. حاصل از این پژوهش نشان که (اذا) بیشتر در امور قطعی الوقوع بکار رفته‌است، همچنان‌که با بررسی این ادات نشان داده ‌شده‌است که «اذا» با قرار گرفتن در ساختار، متضمن معانی حروف دیگر است و از این رهگذر از نوعی «توسعه معنایی» برخوردار می‌شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Rhetorical syntactic aesthetics (az) is a condition in the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • farhad mohamadi nejad 1
  • ahmad....... mohamadi..nezhad pashaki......... 2
  • najmeh mahyai 3

1 Assistant Professor, Department of Education and Theology, Tehran Payam Noor University, Tehran, Iran

2 ,PhD candidate in Arabic language and literature, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 PhD student of Arabic language and literature, Lorestan University, Khorramabad, Iran

چکیده [English]

The Holy Quran has a comprehensive view of the issue of beauty. Recognition of the beauties of the Qur'an has been done with various lexical, literary, conceptual and interpretive rhetorical methods and methods. In Arabic, especially in the Holy Quran, each word has a special place. Using descriptive (qualitative) method, this research examines different types and structures (if) in a syntactic and rhetorical way in the verses of the Holy Quran and also in Arabic poetry and prose. Our endeavor is the careful disclosure of many syntactic and rhetorical interpretations in which, if all its uses are used. Our main reason is a semantic change (aza) when leaving the conditional format, capacity, and so on. We will also explain the reasons for the restriction on the use of (aza) and its substitution.In the succession, given the structural difference (s) in which it occurs, we will show how the sentence structure changes meaning, and finally we identify our Qur'anic documents with the rhetorical reasons for each.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Quran
  • the structure of the sentence
  • if
  • the rhetorical aspects
  • the substitution of words