دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، زمستان 1399، صفحه 7-215 

مقاله پژوهشی

1. تحلیل و نقد بنیان‌های اندیشه نواعتزالی در نظریه تفسیری امین خولی

صفحه 7-38

10.22054/rjqk.2021.56569.2193

فریده پیشوایی؛ سید محمود طیب حسینی؛ محمد (خداخواست) عرب صالحی؛ فاطمه قنبری


2. کارکردهای شناختی تربیت دینی در هستی

صفحه 39-64

10.22054/rjqk.2021.57462.2215

هاشم اندیشه؛ احمد عابدی؛ حسین شریف عسگری