نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند.

10.22054/rjqk.2021.55992.2177

چکیده

مسئله حشر حیوانات و جمادات یکی از مسائل مهم و مطرح در بحث معاد است. گروهی از مفسّران، حشر موجودات مادون انسان را نابودی آنها می دانند و گروهی دیگر معتقدند حشر آنها صرفاً برای کیفر است. در این بین علامه طباطبایی از جمله اندیشمندانی است که در این عرصه قلم زده و بر اساس مشرب تفسیری خویش به تبیین و تحلیل حشر موجودات پرداخته است، نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که علامه طباطبایی از حشر موجودات در قیامت، با تکیه بر آیات قرآن دفاع و جانب داری کرده و معتقد است: همه موجودات مادون انسان اعم از حیوانات و نباتات و جمادات حشر دارند، و آیات قرآن بر حشر تمام موجودات و مخلوقات در روز قیامت و بازگشت آنها به سوى خدا تصریح می کند. و این بر انگیختگی افزون بر شعورمندی، گونه و مرتبه شعور آنها را نیز روشن می سازد؛ زیرا اشارات آیات قرآن و دلایل قرآنی حاکی از شعورمندی و نیز مکلّف بودن موجودات به اندازه گستره و توان وجودی آنها است، که به اندازه درک و شعوری که از آن بهره مندند حساب پس می دهند. وگردآمدن آنها در روز قیامت نه برای نابودی بلکه برای رسیدگی به پرونده عملشان می باشد؛ زیرا در هستی شناسی قرآن، به سبب تکلیفی که بر موجودات هستی به هر گونه و اندازه، بار میشود، آنها باید در قیامت و رستاخیز، حضور یافته و پاسخگو باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An inquiry into the resurrection of animals and inanimate objects in the Qur'an with emphasis on the views of Allameh Tabatabai

نویسنده [English]

  • seyydhasan hoseini

Faculty of literature and humanities, university of Birjand, shahid aviny st, birjand, iran

چکیده [English]

The resurrection of animals and corpses is one of the most important issues in the discussion of the resurrection. One group of commentators consider the resurrection of subhuman beings to be their destruction, and another group believe that their resurrection is only for punishment. In the meantime, Allameh Tabataba’i is one of the thinkers who has written in this field and his interpretive interpretation has explained and analyzed the resurrection of beings. The Quran defends and argues that all human beings, including animals, plants, and inanimate objects are resurrected, and the verses of the Quran specify the resurrection of all beings and creatures on the Day of Judgment and their return to God. And this arousal, in addition to being aware, also clarifies the type and level of their awareness. Because the references to the verses of the Quran and the quranic reasons indicate the awareness as well as the obligation of living things to the extent of their existence and power, which means they are accountable to the extent of their understanding and awareness that they are benefited. Gathering them on the Day of Judgment is not for destruction but for the record of their deeds because, in the ontology of the Quran, due to the task that is imposed on the beings of the universe in any form and size, they must be present and accountable on the Day of Resurrection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran
  • Resurrection
  • animals
  • inanimate objects
  • Allameh Tabatabai