تأثیر آیه نفی سبیل در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد و مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

2 دانش آموخته دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه قم

10.22054/rjqk.2021.12607

چکیده

مفسران فریقین از قرون نخستین تاکنون دیدگاه‌های مختلفی را در رابطه با آیه 141 نساء «... وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً» (نساء:141) داشته‌اند و احکام فردی و اجتماعی فراوانی را از آن استنباط نموده‌اند؛ براین اساس و با روش توصیفی تحلیلی این مقاله درصدد پاسخ‌گویی به این سؤال اصلی است: آیه نفی سبیل چه تأثیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران داشته است؟
براساس یافته‌های پژوهش مشخص گردید بهترین دیدگاه، مفهوم عام آیه است؛ زیرا واژه "سبیل" که به اصطلاح از قبیل" نکره در سیاق نفى" است افاده عموم می‌کند، بنابراین، آیه دارای مفهومی عام است که می‌تواند شامل «نفی سلطه در تکوین و در حوزه تشریع احکام و نفی غلبه در حوزه احتجاج و برهان» باشد. همچنین براساس یافته‌های پژوهش مشخص گردید سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از اصول قانون اساسی است در بسیاری از موارد با توجه به آیه نفی سبیل بنا شده است و بسیاری از اصول سیاست خارجی برگرفته از همین آیه است. از جمله اصولی که این آیه با آن ارتباط دارد، اصل عزت، اصل استقلال و اصل نفی رابطه سلطه‌گری و سلطه‌پذیری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Nafy al-Sabil Verse in the Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • mohammadtaghi diari 1
  • Rohollah davari 2
1 استاد و مدیر گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم
2 دانش آموخته دکتری تفسیر تطبیقی دانشگاه قم
چکیده [English]

Mohammad Taqi Diari Bigdeli, Rohollah Davari*
Received: 19/01/2021
Accepted: 10/03/2021
Abstract
The commentators of the sects from the first centuries until now have had different views regarding verse 141 of Nisa «... وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرینَ عَلَى الْمُؤْمِنینَ سَبیلاً» (Nisa: 141) and have deduced many individuals and social rulings from it. Based on this and with a descriptive-analytical method, this article seeks to answer this main question: What effect has the verse of Nafy al-Sabil had on the foreign policy of the Islamic Republic of Iran?
Based on the research findings, it was determined that the best view is the general meaning of the verse; Because the word "al-Sabil ", which is so-called "negativity in the context of negation", has a general meaning. Therefore, the verse has a general meaning that can include "denial of domination in the development and the field of legislation of rules and denial of domination in the field of protest and argument". Also, based on the research findings, it was determined that the foreign policy of the Islamic Republic of Iran, which is derived from the principles of the Constitution, in many cases is based on the verse of Nafy al-Sabil, and many principles of foreign policy are derived from this verse. Among the principles to which this verse relates are the principle of dignity, the principle of independence, and the principle of negation of the relationship between domination and domination.
 
* E-mail: rdavari68@gmail.com (Corresponding Auther)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Verse 141 Nisa
  • Nafy al-Sabil
  • Foreign Policy of the Islamic Republic of Iran