دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، بهار 1400، صفحه 7-216 
3. حجیت روایات تفسیری از نگاه سیدمرتضی علم الهدی

صفحه 73-110

10.22054/rjqk.2021.12609

سیدمحمد مرتضوی؛ محمدرضا جواهری؛ محمد حسین حسین پور