تحلیل و نقد آراء مفسران دربارۀ چگونگی بازگشت بدن انسان در قیامت بر اساس آیات قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه سمنان

2 هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه سمنان، مدیر گروه

3 مربّی دانشگاه علامه طباطبائی

10.22054/rjqk.2021.12612

چکیده

تعداد بسیار زیاد آیات قرآن درباره معاد ، از اهمیت فراوان این اصل اعتقادی حکایت دارد و یکی از موضوعات مهم آن، زنده شدن دوباره انسان در قیامت می باشد که قرآن، آن را حتمی می داند. سوال اصلی اینکه از نظر قرآن، چگونه بدن انسان در قیامت باز می‌‌گردد؟ این مقاله تلاش نموده با روش توصیفی و تحلیلی ، تفسیری منطبق بر نظریات علمی از بازگشت بدن انسان در قیامت با استناد به آیه51 سورۀ یس را ارائه دهد. به همین منظور، آراء مختلف مفسران درباره چگونگی این بازگشت از جمله نظریه عینیت( بازگشت به تمام اجزاء بدن)، نظریه مثلیت (بازگشت صورت نوعیه بدون مادۀ مشخص) و نظریه اشتداد وجودی نفس( بدن تکامل یافته) طرح و نقد و بررسی گردید. تأکید بر واژه « یَنسِلُونَ » و استفاده از روایتی که بازگشت بدن انسان در قیامت را به جزئی به نام « عَجْبُ الذَّ نَب » دانسته و نیز انطباق این تفسیر، با نظریه شبیه سازی ، نتیجه ای ارائه می دهد که بدن انسان ، از جزء اصلی باقی مانده از بدن دنیوی، تشکیل می شود که آن جزء اصلی، مبدأ پیدایش بدن اخروی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Critique of the opinions of commentators on how the human body returns in the resurrection

نویسندگان [English]

  • hasan doostmohammadi 1
  • mahmood ebrahimi varkiani 2
  • mehrali lotfi ghadikolai 3
1 UNIVER SITY OF SEMNAN
2 heyat elmi
3 heyat elmi daneshgah alameh tabatabi
چکیده [English]

The large number of verses in the Qur'an about the resurrection indicates the great importance of this principle of belief, and one of its important issues is the resurrection of man on the Day of Resurrection, which the Qur'an considers certain. The main question is, according to the Qur'an, how will the human body return on the Day of Resurrection? This article tries to provide a descriptive and analytical method in accordance with scientific theories of the return of the human body on the Day of Resurrection based on verse 51 of Surah Yasin. To this end, various views of commentators on how this return, including the theory of objectivity (return to all parts of the body), the theory of similarity (return of a typical form without a specific substance) and the theory of existential intensity of the soul (evolved body) were proposed and criticized. Emphasis on the word "Yanseloon" and the use of a narration that considers the return of the human body on the Day of Resurrection as a part called "wonder of the Prophet" and also the adaptation of this interpretation to the theory of simulation, provides a result that the human body is a major component. The remnant of the worldly body is formed, which is the main component, the origin of the body of the hereafter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical resurrection
  • Quran
  • Simulation Theory
  • Genetics
  • DNA