نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه سمنان

2 هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه سمنان، مدیر گروه

3 مربّی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

تعداد بسیار زیاد آیات قرآن درباره معاد ، از اهمیت فراوان این اصل اعتقادی حکایت دارد و یکی از موضوعات مهم آن، زنده شدن دوباره انسان در قیامت می باشد که قرآن، آن را حتمی می داند. سوال اصلی اینکه از نظر قرآن، چگونه بدن انسان در قیامت باز می‌‌گردد؟ این مقاله تلاش نموده با روش توصیفی و تحلیلی ، تفسیری منطبق بر نظریات علمی از بازگشت بدن انسان در قیامت با استناد به آیه51 سورۀ یس را ارائه دهد. به همین منظور، آراء مختلف مفسران درباره چگونگی این بازگشت از جمله نظریه عینیت( بازگشت به تمام اجزاء بدن)، نظریه مثلیت (بازگشت صورت نوعیه بدون مادۀ مشخص) و نظریه اشتداد وجودی نفس( بدن تکامل یافته) طرح و نقد و بررسی گردید. تأکید بر واژه « یَنسِلُونَ » و استفاده از روایتی که بازگشت بدن انسان در قیامت را به جزئی به نام « عَجْبُ الذَّ نَب » دانسته و نیز انطباق این تفسیر، با نظریه شبیه سازی ، نتیجه ای ارائه می دهد که بدن انسان ، از جزء اصلی باقی مانده از بدن دنیوی، تشکیل می شود که آن جزء اصلی، مبدأ پیدایش بدن اخروی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critique of the opinions of commentators on how the human body returns in the resurrection

نویسندگان [English]

  • hasan doostmohammadi 1
  • mahmood ebrahimi varkiani 2
  • mehrali lotfi ghadikolai 3

1 UNIVER SITY OF SEMNAN

2 heyat elmi

3 heyat elmi daneshgah alameh tabatabi

چکیده [English]

The large number of verses in the Qur'an about the resurrection indicates the great importance of this principle of belief, and one of its important issues is the resurrection of man on the Day of Resurrection, which the Qur'an considers certain. The main question is, according to the Qur'an, how will the human body return on the Day of Resurrection? This article tries to provide a descriptive and analytical method in accordance with scientific theories of the return of the human body on the Day of Resurrection based on verse 51 of Surah Yasin. To this end, various views of commentators on how this return, including the theory of objectivity (return to all parts of the body), the theory of similarity (return of a typical form without a specific substance) and the theory of existential intensity of the soul (evolved body) were proposed and criticized. Emphasis on the word "Yanseloon" and the use of a narration that considers the return of the human body on the Day of Resurrection as a part called "wonder of the Prophet" and also the adaptation of this interpretation to the theory of simulation, provides a result that the human body is a major component. The remnant of the worldly body is formed, which is the main component, the origin of the body of the hereafter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physical Resurrection
  • Quran
  • Simulation Theory
  • Genetics
  • DNA
قرآن کریم.
ابن سینا، حسین. (1364). النجاة. تهران: دانشگاه تهران.
ابوداود سجستانی، سلیمان ابن اشعث. (1410ق). سنن ابی داود. تحقیق محمدمحی الدین عبدالحمید. بیروت: دارالفکر.
حقی بروسوی، اسماعیل. (بی‌ تا). تفسیر روح البیان. ج7، تهران: دارالفکر.
حلی، حسین بن یوسف مطهر. (بی تا). کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد. قم: مکتبه المصطفی.
راغب اصفهانی، حسین ابن محمد. (بی تا). المفردات. قم: موسسه تحقیقات ونشر معارف(اهل بیت).
ریفکین، جرمی. (1382). قرن بیوتکنولوژی. ترجمه حسین داودی.تهران: صبح .
سمرقندی، نصرابن محمدابن محمد. (بی تا). تفسیر بحرالعلوم. ج3، بیروت: دارالفکر.
صحیح مسلم بشرح النووی. (بی‌ تا). کتاب الفتن. ج18، بیروت : دارالفکر.
صدرالدین شیرازی،محمدابن ابراهیم قوام. (1385). اسرار الآیات. تحقیق سید محمد موسوی.تهران: حکمت.
صدرالدین شیرازی، محمد ابن ابراهیم قوام. (1368). الحکمة المتعالیة فی الاسفار الاربعه.ج8و9، قم: مکتبة المصطفوی.
صدر الدین شیرازی، محمد ابن ابراهیم قوام. (1382). الشواهد الربوبیه فی المناهج السلوکیه. تصحیح و تعلیق آشتیانی. قم: بوستان کتاب.
صدر الدین شیرازی، محمد ابن ابراهیم قوام. (1366). تفسیر القرآن الکریم. ج5، قم: بیدار.
صدر الدین شیرازی، محمد ابن ابراهیم قوام. (بی تا). المبداء و المعاد. قم: مکتبه الاسلامیه.
صادقی تهرانی، محمد. (1419ق). البلاغ فی تفسیر القران. ج1، قم: موسسه اسماعیلیان.
طباطبائی، محمد حسین. (1417ق). تفسیر المیزان. ج17و19، قم: دفتر انتشارات اسلامی.
الطوسی، نصیر الدین و الحلی، حسن ابن یوسف. (بی تا). کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد. قم: مکتبة المصطفوی.
طیب، سید عبدالحسین. (1378). اطیب البیان. ج11، تهران: انتشارات اسلام، تهران.
فخر رازی، محمد ابن عمر. (1340). چهارده رساله امام فخر رازی. تصحیح سید محمد باقر سبزواری. تهران: دانشگاه تهران.
لاهیجی، عبدالرزاق. (1372). سرمایه ایمان. تهران: الزهراء.
معرفت، محمدهادی. (1377). التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب. مشهد: الجامع الرضویه للعلوم الاسلامیه.
معین، محمد. (1371). فرهنگ فارسی. ج3، تهران: امیرکبیر.
مکارم شیرازی، ناصر. (1374). تفسیر نمونه. ج22، تهران: دارالکتب الاسلامیه.
مهاجری، عبدالرسول. (1381). گزارشی پیرامون شبیه­سازی. قم: دفتر مطالعات زنان، قم.
هابرمس، یورگن. (1395). مهندسی ژنتیک آینۀ سرشت انسان تاملی در مسائل اخلاقی و حقوقی و فلسفی شبیه­سازی انسانی. مترجم یحیی امانی. تهران: نقش و نگار.