واکاوی گسترۀ دلالت آیۀ «وَ قَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ» در پرتو قاعدۀ تفسیری «جری و تطبیق»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه حکیم سبزواری

10.22054/rjqk.2021.12613

چکیده

فهم دلالت و تشخیص گستره دلالت عبارات قرآنی، تحت تأثیر عوامل گوناگون گاه امری دشوار و پیچیده می نماید. آیه «و قرن فی بیوتکن» از جمله آیاتی است که فهم دلالت و گستره مخاطب آن مورد اختلاف واقع شده و پارادایم‌ها و گفتمان‌های زمانه کنونی بر این اختلافات دامن زده است. نظر به اختلافات موجود در مورد آیه مذکور، این مقاله آهنگ آن کرده تا دلالت و گستره دلالت آن را با به‌کارگیری قاعده «جری و تطبیق» به بررسی بنشیند. این بررسی و مطالعه با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی انجام شده و امکان و ضرورت جری و تطبیق آیه مذکور و تعمیم آن بر همه زنان از دیدگاه مفسران، قرآن‌پژوهان و فقها به اثبات رسیده است.
فهم دلالت و تشخیص گستره دلالت عبارات قرآنی، تحت تأثیر عوامل گوناگون گاه امری دشوار و پیچیده می نماید. آیه «و قرن فی بیوتکن» از جمله آیاتی است که فهم دلالت و گستره مخاطب آن مورد اختلاف واقع شده و پارادایم‌ها و گفتمان‌های زمانه کنونی بر این اختلافات دامن زده است. نظر به اختلافات موجود در مورد آیه مذکور، این مقاله آهنگ آن کرده تا دلالت و گستره دلالت آن را با به‌کارگیری قاعده «جری و تطبیق» به بررسی بنشیند. این بررسی و مطالعه با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی انجام شده و امکان و ضرورت جری و تطبیق آیه مذکور و تعمیم آن بر همه زنان از دیدگاه مفسران، قرآن‌پژوهان و فقها به اثبات رسیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the domain of the Verse of "Wakurna Fi Biotechanna", in the Light of the Interpretated Rule of "Jarry and Tattbigh"

نویسنده [English]

  • javad salmanzade
Assistant Professor in Hakim Sabzevari University
چکیده [English]

Abstract
Understanding the meaning and Diagnosis of domain of Quranic expressions is sometimes difficult and complicated under the influence of various factors. The verse "Wakurna Fi Biotechanna" is one of the verses whose understanding of the meaning and domain of the audience has been disputed and the paradigms and discourses of the present time have fueled these differences. In view of the differences in the verse mentioned above, this article has attempted to examine its implications and domain by applying the "Jarry and Tattbigh" rule. This study has been done by using descriptive-analytical method and has proved the possibility and necessity of "Jarry and Tattbigh" in this verse and its application to all women from the point of view of commentators, Quranic scholars and jurists has proved.
Abstract
Understanding the meaning and Diagnosis of domain of Quranic expressions is sometimes difficult and complicated under the influence of various factors. The verse "Wakurna Fi Biotechanna" is one of the verses whose understanding of the meaning and domain of the audience has been disputed and the paradigms and discourses of the present time have fueled these differences. In view of the differences in the verse mentioned above, this article has attempted to examine its implications and domain by applying the "Jarry and Tattbigh" rule. .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wakurna Fi Biotechanna"
  • Homecoming
  • Prophet's Wives
  • "Jarry and Tattbigh