نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مجتمع عالی قرآن وحدیث،دانشگاه المصطفی،قم،ایران

چکیده

جن می تواند دخل و تصرّفات مثبت و منفی ای را در حوزه های روحی، روانی و جسمی در انسان داشته باشد، این مقاله با روش «توصیفی و تحلیلی» در صدد اثبات یکی از این آثار، یعنی تأثیر منفی یِ جن در سلامت جسمی یِ انسان است که از گذر بررسی آیات و روایات و تحلیل دیدگاه های مفسّران فریقین و با تأکید بر آیه 41/ص بدان دست یافته است. این تأثیر می تواند بصورت مستقیم یا غیر مستقیم اتفاق بیفتد، اما آنچه بین این دو صورت مورد اختلاف است، تأثیر مستقیم جن بر روی بدن انسان است که دو دیدگاه موافق و مخالف هم را ایجاد کرده است. مهم ترین کلید واژه ای که می تواند در رفع تعارض ظاهری آیات مرتبط با این موضوع و فهم بهتر آنها دخیل باشد، کلمه «سلطان» است. سلطان در اصل به معنای حجّت و برهان است اما اگر به معنای سلطنت مادّی(تسلّط بر بدن) نیز باشد نمی تواند اذیت جسمانی جن را نفی کند چرا که آزار واذیّت بدنی شیطان سلطنت محسوب نمی شود. هدف از نگارش این رساله ایجاد زیر ساخت های لازم برای بحث پیش گیری و درمان آسیب های جسمی ناشی از جن است .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The negative effect of jinn on human physical health from the perspective of commentators with emphasis on verse 41 / Sad

نویسندگان [English]

  • Alimohammad Rahi
  • Hosain Alavimehr

Higher Complex of Quran and Hadith, Mustafa University for the World, Qom, Iran

چکیده [English]

The jinn, as an obligated and invisible being, can have positive and negative interventions and possessions in the spiritual, psychological and physical realms in human beings. The negative effect of jinn is on the physical health of human beings, which has been achieved through the study of verses and hadiths and the analysis of the views of the commentators of the two sects, with emphasis on verse 41 / p. This effect can occur directly or indirectly, but what is different between the two forms is the direct effect of the jinn on the human body, which has created two views that agree and disagree. The most important keyword that can be involved in resolving the apparent conflict of verses related to this subject and their better understanding is the word "Sultan". The sultan basically means argument, but even if it means material domination (domination of the body), he cannot deny the physical harassment of the jinn, because the physical harassment of the devil is not considered monarchy. The purpose of writing this dissertation is to create the necessary infrastructure to discuss the prevention and treatment of physical injuries caused by jinn

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Quran"
  • " jinn"
  • " physical health"
  • "the influence of jinn"
  • " the views of commentators"
قرآن مجید.
آل سعدی، عبدالرحمن بن ناصر. (1408ق). تیسیر الکریم الرحمن. چاپ دوم. بیروت: مکتبة النهضه العربیه.
ابن ابی حاتم، عبدالرحمن بن محمد. (1419ق). تفسیر القرآن العظیم (ابن ابی حاتم). تحقیق: اسعد محمد الطیب. چاپ سوم. عربستان سعودی: مکتبة نزار مصطفی الباز.
ابن جوزی، ابوالفرج عبدالرحمن بن علی. (1422ق). زاد المسیر فی علم التفسیر. به تحقیق مهدی عبدالرزاق. چاپ اول. بیروت: دارالکتاب­العربی.
ابن سینا، حسین بن عبدالله. (1989م). الحدود. چاپ دوم. قاهره: الهیئه­المصریه العامه للکتاب.
ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمرو. (1419ق). تفسیر القرآن العظیم (ابن کثیر). به تحقیق محمد­حسین شمس­الدین. چاپ اول. بیروت: دارالکتب العلمیة منشورات محمد علی بیضون.
ابن عاشور، محمد طاهر. (1420ق). التحریر و التنویر. بیروت: مؤسسة التاریخ العربی.
ابن منظور، محمد بن مکرم. (1414ق). لسان العرب. چاپ سوم. بیروت: دار صادر.
الأعلمی الحائری، الشیخ محمدحسین. (1413ق). دائرة المعارف الشیعیه العامّه. چاپ دوم. بیروت: مؤسسه الأعلمی للمطبوعات.
انصاریان، حسین. (بی­تا). تفسیر حکیم. چاپ اول. قم: دار­العرفان.
جهامی، جیرار. (1425ق). موسوعة مصطلحات ابن سینا(الشیخ الرئیس). چاپ اول. بیروت: مکتبه لبنان ناشرون.
حجازی، محمد محمود. (1413ق). التفسیر الواضح. چاپ دهم. بیروت: دار الجیل الجدید.
حسینی شاه عبدالعظیمی، حسین بن احمد. (1363ش). تفسیر اثنا عشری. چاپ اول. تهران: انتشارات میقات.
حقّی بروسوی، اسماعیل. (بی­تا). تفسیرروح البیان. بیروت: دارالفکر.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد. (1412ق). المفردات فی غریب القرآن. به تحقیق صفوان عدنان داودی. چاپ اول. دمشق بیروت: دارالعلم الدار الشامیه.
راهی، علی محمد. (1394ش). جایگاه و نقش جن در نظام آفرینش بر اساس قرآن و سنت. چاپ اول. قم: چاپ ادیان.
زمخشری، محمود. (1407ق). الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل. چاپ سوم. بیروت: دارالکتاب العربی.
سایت ارتباط شیعی، مدرسه فقاهت (http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/javadi/tafsir/92/930303)
سیوطی، جلال­الدین عبدالرحمن بن ابی بکر. (1404ق). الدر المنثور فی التفسیر بالماثور. قم: کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی.
شیخ حرّعاملی، محمد بن حسن بن علی. (1409ق). وسائل الشیعه. چاپ اول. قم: گروه پژوهش موسسه آل البیت علیهم السلام.
شیخ صدوق، ابو جعفر محمد بن على بن حسین بن بابویه قمی. علل الشرایع. قم: انتشارات مکتبه الداوری.
شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن. التبیان فی تفسیر القرآن. به تحقیق عاملی. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
شیروانی، علی. (1373ش). شرح مصطلحات فلسفیِ بدایة الحکمة و نهایة الحکمه. چاپ اول. قم: مرکز انشارات دفتر تبلیغات اسلامی قم.
صادقی تهرانی، محمد. (1365ش). الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن. چاپ دوم. قم: انتشارات فرهنگ اسلامی.
طباطبائی، سید محمد حسین. (1417ق). المیزان فی تفسیر القرآن. چاپ پنجم. قم: دفتر انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
طریحی، فخرالدین. (1375ش.). مجمع­البحرین. به تحقیق سید احمد حسینی. چاپ سوم. تهران: کتاب­فروشی مرتضوی.
فخرالدین رازی. (1420ق). ابوعبدالله محمدبن عمر(فخررازی) مفاتیح الغیب. چاپ سوم. بیروت: داراحیاءالتراث العربی.
فضل الله، سید محمد حسین. (1419ق). تفسیر من وحی القرآن. بیروت: دارالملاک للطباعة و النشر.
فراهیدی، خلیل بن احمد. (1410ق). العین. چاپ دوم. قم: انتشارات هجرت.
کاشانی، ملا فتح الله. (1336ش). تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین. تهران: کتاب­فروشی محمد حسن علمی.
کاشانی، محمد بن مرتضی. (1410ق). التفسیر المعین. به تحقیق درگاهی. حسین. چاپ اول. قم: کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی.
کلینی، محمد بن یعقوب. (1365ش). الکافی. چاپ چهارم. تهران: دارالکتب الأسلامیه.
مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی. (1404ق). بحارالأنوار. بیروت: مؤسسة الوفاء.
مجمع البحوث الاسلامیه. (1414ق). شرح اصطلاحات الفلسفیه. چاپ اول. مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه.
مصطفوی، حسن. (1360ش). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
معرفت، محمد هادی.(1390ش). قرآن و فرهنگ زمانه. چاپ اول. قم: موسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید.
مکارم شیرازی، ناصر و دیگران. (1374ش). تفسیر نمونه. چاپ اول. تهران: دارالکتب الأسلامیه.
موسوی سبزواری، سید عبد الأعلی. (1409ق). مواهب الرحمان فی تفسیر القرآن. چاپ دوم. بیروت: موسسه اهل بیت علیهم السلام.
میبدی، رشیدالدین. احمد بن ابی سعد. (1371ش). کشف الأسرار و عدة الأبرار. به تحقیق علی اصغر حکمت. چاپ پنجم. تهران: انتشارات امیرکبیر.
میری، سید سعید. (1399ش). «بررسی امکان نقش و تأثیر شیطان در بیماری­های جسمی انسان با تکیه بر آیه 41 ص». نشریۀ علمی مطالعات تفسیری. پاییز سال 11. شماره 43. صفحات55-68.
نور محمدی، غلامرضا. (1396ش). درآمدی بر نظام جامع سلامت اسلام. چاپ اول. قم: انتشارات فقه.
نیشابوری، نظام الدین حسن بن محمد. (1416ق). تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان. چاپ اول. بیروت: دار الکتب العلمیه.