مقاله پژوهشی
فلسفه وجودی آمادگی و قدرت دفاعی درقران با تاکید بر اندیشه علامه طباطبایی ره

فاطمه اکبری؛ محمد رضا ابراهیم نژاد

دوره 12، شماره 45 ، تیر 1400، صفحه 7-32

https://doi.org/10.22054/rjqk.2021.12800

چکیده
  چکیده: به هر نوع آمادگی واقتداردر برابر تهاجم دشمن،آمادگی وقدرت دفاعی گفته می شود که از مولفه های فدرت نظام های سیاسی دینی و غیر دینی محسوب می شود، و اساس هرگونه پیشرفت، توسعه و مقابله است. از این رو همگان در صدد تقویت، تکامل و تجهیز همه جانبه سازمان دفاعی خویش برآمده اند. چرا که حفظ موجودیت، تمامیت ارضی ،استقلال و آزادی ایشان در سایه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بازکاوی کارکرد قصص قرآنی در تحلیل آینده‌نگاری راهبردی (مطالعۀ موردی داستان بنی‌اسرائیل)

رضوانه دستجانی فراهانی؛ احمد آکوچکیان؛ عباس اشرفی

دوره 12، شماره 45 ، تیر 1400، صفحه 34-64

https://doi.org/10.22054/rjqk.2021.12801

چکیده
  مقوله پیشرفت با نظر به عینیت آن در موقعیت‌های زمانی و مکانی، نیازمند الگوی معین با رویکرد آینده‌نگری و آینده‌نگاری است. نقش آموزه‌های دین در آینده‌نگاری تمدنی، یک مسئله محوری و راهبردی در دورۀ معاصر است. برجسته‌ترین فصل آموزگاری آینده‌نگاری دینی، رخدادهای تاریخ تمدنی و به طور خاص، قصص هستند. رویکرد آینده‌نگاری به مدد قصص، اصلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر جن در سلامت جسمی یِ انسان از دیدگاه مفسّران با تأکید بر آیه 41/ ص

علی محمد راهی؛ حسین علوی مهر

دوره 12، شماره 45 ، تیر 1400، صفحه 65-92

https://doi.org/10.22054/rjqk.2021.12802

چکیده
  جن می تواند دخل و تصرّفات مثبت و منفی ای را در حوزه های روحی، روانی و جسمی در انسان داشته باشد، این مقاله با روش «توصیفی و تحلیلی» در صدد اثبات یکی از این آثار، یعنی تأثیر منفی یِ جن در سلامت جسمی یِ انسان است که از گذر بررسی آیات و روایات و تحلیل دیدگاه های مفسّران فریقین و با تأکید بر آیه 41/ص بدان دست یافته است. این تأثیر می تواند ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
گونه شناسی مفردات پژوهی در قرآن از منظر روایات تفسیری اهل بیت(ع)

غدیر هاشمی؛ سید محمد رضوی؛ محمد رضا آرام

دوره 12، شماره 45 ، تیر 1400، صفحه 95-118

https://doi.org/10.22054/rjqk.2021.12803

چکیده
  واژه کاوی در قرآن، از ارکانِ بنیادینِ فهمِ مفاهیم و مقاصد قرآن محسوب می‌شود که از منظرها و ابعاد گوناگون و در سطوح مختلف مورد واکاوی قرار گرفته است. در روایت‌های تفسیری اهل‌بیت(ع)- به‌عنوان مفسران حقیقی قرآن- نیز واژگان‌کاوی بسیار مورد توجه بوده و تحلیل‌های مختلفی از این ذوات مقدسه(ع) صادر شده است. جستار حاضر با توجه به اهمیت واژه‌پژوهی، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
توقیفی یا اجتهادی بودن «رسم الخط قرآن کریم» در بوته نقد

احمد زرنگار؛ سیده زینب حسینی؛ روح الله محمدعلی نژاد عمران

دوره 12، شماره 45 ، تیر 1400، صفحه 119-142

https://doi.org/10.22054/rjqk.2021.12804

چکیده
  این پژوهش پس از مطالعه آراء قائلین به رسم‌المصحف و رسم‌الاملاء و بررسی چگونگی مواجهه ایندو نظر با یکدیگر، با روشی توصیفی- تحلیلی و با هدف کشف مبانی و معیارهای آراء مطرح شده پیرامون توقیفی بودن و اجتهادی بودن رسم‌الخط قرآنی به نگارش در آمده است. اهمیت رسم و ضبط قرآن از طرفی و بررسی و نقد ادله قائلین به توقیفی یا اجتهادی بودن رسم‌المصحف، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل فرایند «تفسیر» و «تطبیق» قرآن بر اساس کارکرد «سیاق» و «شأن نزول»

سعید غفرالهی؛ علی احمد ناصح؛ سیدرضا مؤدب

دوره 12، شماره 45 ، تیر 1400، صفحه 143-182

https://doi.org/10.22054/rjqk.2021.12805

چکیده
  قرآن کریم، متنی است که مخاطبانش به منظور دریافت مُراد آن نیاز به «تفسیر» دارند. پس از دریافت مُراد، نوبت به فرایند «تطبیق» یا همان بهره‌بری از مُراد در جهت هدایت می‌رسد. مسأله آن‌جاست که فهم تفسیری و پس از آن، دخول در فرایند تطبیق نسبت به «سیاق» و «شأن نزول» آیه چگونه تصویر می‌شود. این پژوهش که به روش تحلیلی-توصیفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
رهیافت قرآنی و روایی بر حقیقت ادراکی نفس با تبیین های صدرایی

محمدرضا کریمی والا؛ روح الله نصیری

دوره 12، شماره 45 ، تیر 1400، صفحه 183-204

https://doi.org/10.22054/rjqk.2021.12806

چکیده
  شناخت وجود ادراکی نفس و مراتب آن و نیز نحوه استحضار اعمال برای نفس، در حیات اخروی، از منظر آیات و روایات با بهره مندی از تبیین های صدرایی، مسئله اصلی این نوشتار است. ضرورت جستار بر این مسئله با ملاحظه سفارش های مؤکد معصومین بر معرفت نفس، پرواضح است. بر اساس این نوشتار که با شیوه اسنادی ـ تحلیلی سامان پذیرفته است؛ مشخص می شود که حقیقت ...  بیشتر