دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، تابستان 1400، صفحه 7-204 
5. توقیفی یا اجتهادی بودن «رسم الخط قرآن کریم» در بوته نقد

صفحه 119-142

10.22054/rjqk.2021.12804

احمد زرنگار؛ سیده زینب حسینی؛ روح الله محمدعلی نژاد عمران