دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، پاییز 1400، صفحه 7-208