تحلیل گفتمان کنش‌های گفتاری در آیات جهاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 الهیات، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراک

10.22054/rjqk.2021.60558.2310

چکیده

مفهوم جنگ و جهاد یکی از جستارهای چالش ‌برانگیزی است که عدم فهم صحیح آن، پیامد های سوئی به دنبال داشته است. از آنجا که در آیات قرآن مفهوم جهاد، امری مقدس و متعالی به شمار می‌رود و قرآن کریم در آیات بسیار و تعابیر مختلف به این موضوع پرداخته است، تحلیل صحیح الگوی بیانی قرآن و نحوۀ کاربست افعال می‌تواند به فهم روشمند آیات جهاد مدد رساند. از این رو در پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی به تحلیل گفتمان افعال گفتاری در آیات جهاد پرداخته شد و این نتیجه حاصل آمد که باید برای رسیدن به فعل مضمون در سخن که همان مقصود گوینده است، به ترکیب جامعی از نظام‌های گفتمانی بر آمده از افعال گفتاری، نظر داشت. از این رو نظام‌های گفتمانی هوشمند، احساسی و رخدادی که با عنایت به افعال گفتاری آیات جهاد تحلیل شده‌اند، در ترکیب با یکدیگر تحلیل گفتمان جامع آیات جهاد را روشن می‌سازند. این گفتمان، گفتمانی ارشادی است که در کنار گفتمان هوشمند، از فشاره‌های تنشی_عاطفی و احساسی و نیز گفتمان رخدادی مبتنی بر مشیت الهی نیز بهره می‌برد. در واقع افعال گفتاری، به شکل‌گیری نظام گفتمانی هوشمند در آیات جهاد، کمک کرده و زمینه را برای انجام کنش، فراهم می‌کند. نظام گفتمانی احساسی نیز در قالب افعال گفتاری عاطفی و ترغیبی، گفتمان شور و شعور را کامل می‌نمایند. نظام گفتمانی رخدادی نیز در قالب افعال گفتاری تعهّدی به مرجعی فراتر و مانا اشاره دارد و روشن می‌سازد مشیّت الهی، نصرت و یاری مجاهدان در راه خداست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Discourse Analysis of Speech Actions in Jihad Verses

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Ebrahimi 1
  • Fatemeh Dastranj 2
1 Humanities faculty,Arak university , Arak , Iran
2 asistsnt profossor of Arak university
چکیده [English]

The concept of war and jihad is one of the challenging researches, the misunderstanding of which has had negative consequences. Since in the verses of the Qur'an, the concept of jihad is a sacred and sublime thing and the Holy Qur'an has dealt with this issue in many verses and different interpretations, a correct analysis of the Qur'anic expression pattern and the way of using verbs can help to understand the verses of jihad. Therefore, in the present study, a descriptive-analytical method was used to analyze the discourse of spoken verbs in the verses of Jihad, and it was concluded that which is the intention of the speaker, a comprehensive combination of discourse systems derived from Verbal verbs, had an opinion. Hence, intelligent, emotional and incidental discourse systems that have been analyzed with regard to the spoken verbs of the verses of jihad, in combination with each other, clarify the comprehensive discourse analysis of the verses of jihad. This discourse is a guiding discourse that, in addition to intelligent discourse, uses tension-emotional pressures as well as event discourse based on divine providence. The emotional discourse system also completes the discourse of passion and consciousness in the form of emotional and persuasive speech verbs. The incidental discourse system in the form of obligatory verbal verbs refers to a higher and more meaningful authority and makes it clear that the divine providence is the victory and help of the Mujahideen in the way of God.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Quran
  • discourse analysis
  • Jihad
  • Speech Verbs