نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

یکی از تدابیر قرآن کریم برای پایداری خانواده، دستورمعاشرت به معروف است. معاشرت به معروف در خانواده دارای مفهوم و مصادیق وسیعی می‌باشد که در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی به معاشرت به معروف بین همسران با رویکرد حقوقی و فقهی پرداخته می شود و به این سؤال اساسی پاسخ داده می شود که مصادیق فقهی و حقوقی معاشرت به معروف در روابط بین همسران چگونه در تحکیم خانواده تأثیرگذار است؟ مصادیق معاشرت به معروف در یک تقسیم بندی کلی به مصادیق مشترک بین همسران و مصادیق اختصاصی هریک از زوجین تقسیم می‌شوند. تأمین نیازهای جنسی یکدیگر، پرهیز از نشوز و شقاق و حل عاقلانه و عادلانه اختلافات از مصادیق حقوقی مشترک زوجین می‌باشند. مدیریت مرد ، پرداخت مهریه، پرداخت نفقه، تأمین مسکن، پرهیز از قذف و نسبت ناروا و عمل به معروف در مراحل طلاق از مصادیق حقوقی مختص به مرد می باشند و تمکین و رعایت عدّه پس از وفات و طلاق از مصادیق اختصاصی حقوقی زن می‌باشند که رعایت و انجام هریک از مصادیق یادشده در تحکیم خانواده تأثیرگذارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

gsfffds gfffd sdffw sdgge sdffw asw aasw

چکیده [English]

ggdff ssfcs kjhgf dfe dfsb sdg sdg sdf sdx sdf sdxc sd xsd cdf cdx sdc swe sds sxd asx dfc asw sdw def asx asw def swd asw sde jhg sde sdge dfe sdg sdg wed fdfc xsd sdx cdx saz aqw aqs asd dfc zxs asx jhg cv cv xcv xsd s bvc jhfd dcv xcd xsd xdc sxd nbv dscxc bfgs xdc xsd xcd sdc xcs as xcd sdc xcd sdc xsd xdc jhg cdx sdx asx asx dsc xsd sdx sas xsd xds xcd fc xsdx dcx swa dfv jhjg sdc zsa xsdc xds xdc zsx asx dfc swdf asx cdfc sdc fd xsd sxd sdx sdx swe dfd sdx cc jhg vcb xc sdc xsd xcd sdc xsa asd cxdf cdf cdf sdc xcv dfs aws dfr dfe sdw asd asd asx dfe sda hgd cvx zsc sdc asx zsx asx zsa asd asx zasx zsa zasz xcd sax zas zxd sad

کلیدواژه‌ها [English]

  • "hgdfd "
  • "hgdfs "
  • "hgfttrdefg "
قرآن کریم. ترجمه مکارم شیرازی.
ابن­منظور، محمدبن مکرم. (1414ق.). لسان العرب. بیروت: دارصادر.
اختری، عباسعلی. (1399). تحکیم خانواده از منظر حقوق و اخلاق. تهران:  به نشر
امام خمینی، روح­الله. (1419ق.). حریرالوسیله. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه.
____________.  (1365ش.). رساله توضیح المسایل. تهران: صبا.
حرعاملی، محمدبن حسن. (1409ق). وسائل­الشیعه. قم: مؤسسه آل­البیت.
جمعی از نویسندگان. (1399). دانش خانواده و جمعیت. چاپ سوم. قم : نشر معارف.
راغب اصفهانی. (بی­تا). مفردات الفاظ القرآن. تهران: مؤسسه اسماعیلیان.
رشیدرضا، محمد. (1995م.).تفسیر القرآن الکریم (التفسیر المنار). بیروت: دارالمعرفه.
شهیدثانی،زین­الدین بن­علی. (1388). شرح اللمعۀ الدمشقیه. چاپ هشتم. ترجمه علی شیروانی. قم: دارالعلم.
طباطبایی، سیدمحمدحسین. (1407ق.). المیزان فی تفسیرالقرآن. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
طبرسی، حسن بن فضل. (1372). مجمع­البیان. تهران: ناصرخسرو.
طریحی، فخرالدین.(1362). مجمع­البحرین. تهران: المکتبه­المرتضویه.
طوسى، محمد­بن­حسن‏. التبیان فی تفسیر القرآن. (1389ق.). به تصحیح عاملى، احمد حبیب. چاپ اول. بیروت: دار إحیاء التراث العربی‏.
عبدالرحمان، محمود(419 1ق.). معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیه. قاهره: دراالفضیله.
قرشى بنابى، سید علی اکبر. (1371ق.). قاموس قرآن. چاپ ششم. تهران‏: دارالکتب الإسلامیه.
کلینی، محمدبن یعقوب. (1365ش.). اصول کافی. تصحیح و تحقیق علی اکبرغفاری. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
محقق­داماد، سید­مصطفی. (1372ش.). بررسی فقهی حقوق خانواده. تهران: نشر علوم اسلامی.
محمدی ری شهری، محمد. (1392ش.). تحکیم خانواده از منظر قرآن و حدیث. قم: دارالحدیث.
مطهری، مرتضی. (1375). اخلاق جنسی. چاپ دهم. تهران: صدرا.
مغنیه، محمدجواد. (1425ق.). التفسیر المبین. جاپ سوم. قم: دار­الکتاب الإسلامی.
مکارم شیرازی و همکاران. (1371ش.). تفسیرنمونه. تهران: دارالکتب اسلامیه.
موسوى سبزوارى، عبدالاعلى.(1409ق). مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن. (سبزوارى). نجف: دفتر سماحه آیت­الله العظمى السبزوارى.
نراقی، ملامهدی. (1408ق.). جامع­السعادات. بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات.