نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

بشریت در طول تاریخ همیشه دچار انواع اضطرابها،نآارمی ها،استرس‌ها، ترس‌ها وغم های وحشتناک بوده است برای فرار ونجات از همه ترس‌ها وغم‌ها وناآرامی ها به انواع اوراد و اذکار در مناسک‌ها،آئین‌ها، ،عرفانهای نوظهور وغیره ایمان آورده وکاملا به آن وفادارشده هست. در این میان قرآن کریم به عنوان کتاب زندگی و شفا دهنده بیماری ها روش‌هایی را برای پیشگیری و درمان اضطرب و ایجاد آرامش ارائه داه است این پژوهش در صدد است با روش توصیفی و تحلیلی به این سؤال اساسی پاسخ دهد که روش های غلبه بر اضطراب (استرس) و ایجاد آرامش از منظر قرآن و روایات کدامند؟ به نظر می‌رسد که باتوجه به مبنای انسان شناختی قرآنی و روایی که انسان را موجودی مرکب از جسم و روح میدانند روش-های غلبه یر اضطراب را می‌توان به دو قسم کلی؛ روش های بینشی و روش های رفتاری تقسیم کرد. روش های بینشی شامل ، باورها و اعتقادات و نگرش صحیح در باره زندگی دنیوی و فلسفه و اهداف سختی ها و رنج ها و روش‌های رفتاری شامل؛یادخدا و ذکر ،توکّل و تقوا و دعا می‌باشند و مهم‌ترین باورها و اعتقادات باور و ایمان به خدا و معاد می‌باشند که هریک ار آنها نقش اساسی در غلبه بر اضطراب و ایجاد آرامش دارند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ways to Overcome Anxiety (Stress) and Achieve Peace in the Qur'an and Hadiths

نویسنده [English]

  • mohamad sedqi

Assistant Professor of Eslamic Knowledge , Allameh Tabataba"i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Throughout history, humanity has always suffered from all kinds of anxieties, unrests, stresses, fears, and terrible sorrows. In order to escape from all fears, sorrows, and unrests, he has believed in all kinds of recitations in rituals, emerging mysticisms, etc., and has become completely faithful to them. In the meantime, the Holy Qur'an, as a book of life and cure of diseases, has provided methods for prevention and treatment of anxiety and achieving peace. What are the ways to overcome anxiety (stress) and achieve peace from the perspective of the Qur'an and hadiths? It seems that according to the Qur'anic anthropological basis and the narration that considers a man as a being composed of body and soul, the methods of overcoming anxiety can be divided into two general types: perceptive methods and behavioral methods. perceptive methods include beliefs and attitudes about worldly life and philosophy and the goals of hardships and sufferings and methods of behavior include Remembrance of God, virtue, and prayer, and the most important beliefs and convictions are belief in God and the Resurrection, each of which has a fundamental role in overcoming anxiety and achieving peace

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • Qur'an
  • Narrations
  • Peace
قرآن کریم.
نهج البلاغه.
 ابن بابویه، محمد. (1362 ش.).‏  الخصال‏. تصحیح: علی­اکبر غفارى. قم‏: جامعۀ مدرسین.
_________. (1398ق.). توحید صدوق. تحقیق هاشم حسینی. قم: جامعۀ مدرسین.
 ابن شعبه حرانى، حسن. (1404ق.). تحف العقول. چاپ دوم‏. تصحیح غفارى. قم: جامعه مدرسین‏.
ابن طاووس، علی. (1348ش.). اللهوف علی قتلی الطفوف. ترجمۀ احمد فهری. تهران: نشرجهان.
ابن فهد حلی، احمد. (1407ق.). عده الداعی و نجاح الساعی. تصحیح احمد موحدی قمی. قم: نشر دارالکتب.
جوادی آملی، عبدالله. (1388ش.). حکمت عبادت. تحقیق حسین شفیعی. چاپ15. قم: نشر اسراء.
جوادی آملی، عبدالله. (1387ش.). مبانی اخلاق در قرآن. تحقیق حسین شفیعی. قم: نشر اسراء.
 جعفربن محمد. (1360ش.). مصباح الشریعة. ترجمۀ حسن مصطفوى. چاپ اول. تهران‏: انجمن اسلامى حکمت و فلسفه.
حر عاملی، محمد. (1409ق.). وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه. قم: موسسه آل­البیت.
گنجی، حمزه. (1394ش.). روانشناسی عمومی. تهران: نشرساوالان.
 حویزى، عبدعلى. (1415ق.). ‏تفسیر نور الثقلین. تصحیح ‏ هاشم رسولى. چاپ چهارم. قم: اسماعیلیان. ‏
جوهرى، اسماعیل بن حماد. (1407ق.). صحاح­اللغه. چاپ چهارم. تحقیق احمدبن عبدالغفورعطار. دارالعلم للملایین.
دهخدا، علی اکبر. (1377ش.). لغت نامه دهخدا. تهران: مؤسسه لغت­نامۀ دهخدا با همکاری انتشارات روزنه.
دیلمی، حسن. (1412ق.). ارشاد القلوب الی الصواب. قم: نشر شریف رضی.
راغب اصفهانی، حسین. (1412ق.). مفردات الفاظ­­القرآن. به تصحیح داوودی و صفوان عدنان. بیروت: دارالقلم.
رجبی، محمود. (1395ش.). انسان شناسی. چاپ بیستم. مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
روشیلاو، آن­ماری و اُدیل بورفیون.(1371ش.). روان‌شناسی اجتماعی. ترجمه محمد دادگران. تهران: مروارید.
ساپینگتون، اندروا. (1398ش.). بهداشت روان. ترجمه: حمید رضا حسین شاهی برواتی. تهران: نشر روان.
صادقی، علی اشرف. شروع به چاپ از1370. فرهنگ جامع زبان فارسی. دو سه جلد چاپ شده است.
طباطبائی، محمدحسین. (1374ش.). ترجمه تفسیر المیزان. چاپ پنجم. ترجمه محمدباقر موسوی. قم: جامعه مدرسین.
طبرسی، حسن بن فضل. (1372ش.). مجمع البیان. تهران: ناصرخسرو.
طریحی، فخرالدین. (1362ش.). مجمع­البحرین. تهران: المکتبة المرتضویه.
__________. (1377ش.). تفسیر جوامع الجامع. تهران: دانشگاه تهران.
طبرسى، احمد بن على‏. (1403 ق.‏). إحتجاج ... طبرسی. تحقیق: خرسان. محمد باقر. مشهد. نشرمرتضى.
عمید، حسن. (1392 ش.). فرهنگ عمید. چاپ 39. تهران. امیرکبیر.
غزالی، ابوحامدمحمد. (1368ش.). کیمیای سعادت. به کوشش خدیوجم. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی .
فراهیدی، خلیل بن احمد. (1410). العین. چاپ دوم. قم: انتشارات هجرت.
فصل فضل­اللّه، سید‌محمد حسین. (1419ق.). تفسیر مـن‌ وحی‌ القـرآن. بیروت: دار‌ الملاک للطباعة و النشر.
کاشانی، فیض. (بی­تا). محجه­البیضاء. تصحیح علی اکبرغفاری. قم: النشرالاسلامی.
قمى، عباس. (‏1414 ق‏.). سفینه البحار. قم‏: نشر اسوه.
کاپلان، سادوک. (1391ش.). خلاصه روان پزشکی 1. علوم رفتاری و روانپزشکی بالینی. ترجمه نصرالله پور افکاری. تهران: شهراب.
کلینی، محمد. (1407ق.). اصول کافی. تحقیق: غفاری. علی اکبر و ... چاپ چهارم. تهران: دار­الکتب الاسلامیه.
مجلسى، محمدباقر. (1403 ق.). بحار الانوار. تحقیق جمعى از محققان‏. چاپ‏ دوم. بیروت‏: دار إحیاء التراث العربی.
مکارم شیرازی. ناصر. (1371ش). تفسیرنمونه. چاپ دهم. تهران: دارالکتب‌الاسلامیه.
___________. (1386ش.). پیا فران. چاپ نهم. تهران: دارالکتب‌الاسلامیه.
موسوى سبزوارى، عبدالاعلى. (بی­تا). مواهب الرحمن فی تفسیر القرآن(سبزوارى). نجف: دفتر سماحه آیت­الله العظمى السبزوارى.