نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی

2 استادیارگروه معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

3 دانشجوی دکتری مدرس معارف اسلامی رشته انقلاب اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

یکی از وظایف حکومت دینی تأمین امنیت فکری، روحی و روانی افراد جامعه و دفع آسیب ها می‌باشد .این پژوهش در صدد است با روش توصیفی و تحلیلی راه کارهای حکومت دینی در دفع آسیب های فرهنگی را مورد بررسی قراردهد و در این زمینه به این سؤال اساسی پاسخ دهد که راه کارهای معرفتی حکومت دینی در رفع آسیب های فرهنگی کدامند؟ راه کارهای فرهنگی در یک تقسیم بندی کلی به راه کارهای عملی (رفتاری) و راه کارهای معرفتی تقسیم می شوند. راه کارهای معرفتی را می توان به راه کارهای معرفتی نگرشی، معرفتی گرایشی و معرفتی کنشی تقسیم کرد .باوربه توحید، رسالت و امامت و معاد از مهم‌ترین راه کارهای معرفتی نگرشی هستند که نقش اساسی و بنیادی در رفع آسیب های فرهنگی دارند و حکومت دینی موظف است در تقویت این باورها تلاش نمایدو افرایش علم و آگاهی مردم ، ترویج فرهنگ عدالت‌خواهی و ظلم ستیزی، ترویج آموزه های دینی در غالب پذیرش آزادانه ، ارائه آسان وساده آموزه های دینی از راه کارهای معرفتی گرایشی و مواجهه با اندیشه های آسیب زا همانند بدعت گذاری، التقاط و شبهه پردازی، مقابله به خرافه گرایی و مقابله با پیروی و تقلید کوکورانه از فرهنگ بیگانه، از راه کارهای کنشی حکومت دینی در رفع آسیب های فرهنگی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

wytrggf vfgh cdfv cdfr dferfdfEpistemological Strategies of a Religious Government in Original Research Preventing Cultural Damages With Emphasis on the Holy Quran and the Sunnah

نویسندگان [English]

  • enayat sharifi 1
  • yyrtggf uyttfgdvc 2
  • seyed majid ghasemi petroodi 3
  • hesamedin khalatbari 1

1 Associate Professor of Allameh Tabatabai University

2 Assistant Professor of Allameh Tabatabai University

3 Doctoral student of the lecturer of Islamic studies in the field of Islamic Revolution at Allameh Tabatabai University

چکیده [English]

One of the duties of a religious government is to ensure the
intellectual, spiritual and psychological security of the people in a
society. This research aims to investigate the methods of a religious
government in preventing cultural damage using a descriptiveanalytical method; the main question which is to be answered is as
follows: What are the epistemological strategies of a religious
government in preventing cultural damages? In a general division,
cultural strategies could be divided into practical (behavioral)
strategies and epistemological strategies. Epistemological strategies
are further divided based on perspective, tendency, and action. Belief
in monotheism, prophethood, imamate and resurrection are among the
 Corresponding Author: smghpetroodi@gmail.com
How to Cite: Sharifi, E., Ghasemi Peroudi, S. M., Sedghi, M., Khalatbari, H.
(2022). Epistemological Strategies of a Religious Government in Preventing
Cultural Damages With Emphasis on the Holy Quran and the Sunnah, A Research
Journal on Qur’anic Knowledge, 13(49), 1-28.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Epistemological Strategies
  • Cultural Damages
  • Religious Government
  • The Qur'an
  • The Sunnah
قرآن کریم. ترجمه مکارم شیرازی.
نهج البالغه.ترجمه دشتی.)2939 .)قم: مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی أّمیرالمؤمنین.
آقا بخشی، علی. )2901 .)فرهنگ علوم سیاسی. چاپ سوم. نهران: مرکز اطالعات و مدارک 
علمی.
اسکافی، محمد بن همام.)2171ق(؛ التمحیص. قم: نشر مدرسه امام مهدی.
ترمذی، محمد بن عیسی. )2172ق(. سنن الترمذی )الجامع الصحیح(. بیروت: دار احیاء التراث. 
تهانوی، محمد اعلی بن علی)بیتا(. موسوعه کشاف اصطالحات الفنون و العلوم. ترجمه عبداهلل 
خالدی. لبنان: مکتبه لبنان ناشرون.
حرّانی، محمد بن علی. )2171ق(. تحف العقول عن آل الرسول. قم: انتشارات مؤسسۀ نشر اسالمی. 
خسروپناه. عبدالحسین. )2931 .)آسیبشناسی جامعه دینی. قم: نشر معارف.
دهخدا، علیاکبر. )2901ش(. لغت نامه دهخدا. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
روشیالو، آنماری و اُدیل بورفیون. )2902ش(. روانشناسی اجتماعی. ترجمه محمد دادگران.
تهران: مروارید. 
رهنمایی، سید احمد. )2931 .)فصلنامه معرفت. فصلانامه معرفت . شماره 97 .ص 11.
شهید ثانی، زین الدین بن علی عاملی. )2933ق(. الروضۀ البهیۀ فی شرح اللمعۀ الدمشقیه. به 
کوشش سید محمد کالنترنجف: نشر جامعه النجف الدینیه.
صدوق، شیخ ابوجعفر. محمد بن علی. )2933 .)عیون اخبار الرضا. ترجمه نجفی اصفهانی. قم: نشر 
پیام علمدار.
علم الهدی، عالمه سید مرتضی. )2127ق(. رسائل الشریف المرتضی. قم: نشر دار القرآن الکریم. 
طباطبایی، سید محمدحسین. )2931ق(. المیزان فی تفسیر القرآن. قم: نشر مؤسسه اسماعیلیان.
طوسی، محمد بن حسن)2121 . )امالی. قم: دارالثقافه. 
کلینی. )2933ق(. الکافی. تهران: نشر دارالکتب االسالمیه.
مجلسی، عالمه محمدباقر. )2129ق(. بحاراالنوار الجامعه لدرر اخبار االئمه االطهار. بیروت: نشر 
مؤسسه وفاء. 
متقی هندی، عالءالدین علی بن حسام. )2930ق(. کنز العمال فی سنن االقوال و االنفعال. بیروت. 
راه کارهای معرفتی حکومت دینی در رفع آسیب های فرهنگی با ...؛ شریفی و همکاران | 27
نشر مرکز تراث االسالمیه.
نوری، میرزا حسین. )2173ق(. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. قم. مؤسسۀ آل البیت.
واعظی، احمد. )2931 .)حکومت اسالمی. چاپ دوم. قم: انتشارات مرکز مدیریت حوزه علمیه قم.