نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار معارف اسلامی، دانشگاه تفرش، تفرش ، ایران

چکیده

تامین امنیت یکی از مهمترین و اساسی ترین نیاز هر جامعه است. دولتهایی که بتوانند امنیت بیشتری تامین کنند؛ توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و در نتیجه کارآمدی و مشروعیت بیشتری خواهند داشت. این پژوهش درصدد است تا با روش توصیفی تحلیلی و رویکرد تحلیل متون قرآنی و روایی با تبیین نظری به این مسأله پاسخ دهد که: با توجه به آموزه های مهدوی در قرآن کریم و روایات معصومین(ع)، چگونه دولت مهدوی، امنیت فراگیر و جهانی را به صورت هم افزا در عرصه جهانی فراهم می‌کند و ویژگیهای امنیت در دولت مهدوی چیست؟ مهمترین یافته پژوهش حاضرآن است که؛ دولت مهدوی علاوه بر بهره‌گیری از امدادهای غیبی، به دلیل هماهنگی در اهداف و تلفیق مناسب عوامل سیاسی دخیل در حوزه امنیت و دفاع، باعث هم افزایی امنیت در سطح جهانی می‌شود. این مقاله با توجه به آموزه‌های اسلام در قرآن و روایات، هم افزایی امنیت و دفاع را با توجه به اهداف دولتها در علوم سیاسی بررسی کرده، ویژگیها و مزیتهای آن را واکاوی می‌کند؛ تا هم از حیث نظری، مختصات امنیت مهدوی مشخص شود و هم از جنبه عملی، الگویی برای برنامه‌های توسعه دولتهای اسلامی در دوره غیبت باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis and Explanation of the Security-Defense Integration of the Mahdavi Government (AS) (by Examining and Interpreting related Verses in the Holy Qur'an and the Narrations of the Infallibles)

نویسنده [English]

  • ali maleki

Assistant Professor of Islamic Studies, Tafarsh University, Tafarsh, Iran

چکیده [English]

Providing security is one of the most important and basic needs of any society. Governments that can provide more security; will have more political, economic, and cultural development and, as a result, more efficiency and legitimacy. This study seeks to answer the question with a theoretical explanation with a descriptive-analytical method and the approach of analyzing Quranic texts and narrations: According to the Mahdavi teachings in the Holy Qur'an and the narrations of the Infallibles, how the Mahdavi government, comprehensive and global security Provides synergy in the global arena and what are the characteristics of security in Mahdavi government? The most important finding of the present study is that; In addition to using occult aids, the Mahdavi government, due to the coordination of goals and the proper combination of political factors involved in the field of security and defense, causes the synergy of security at the global level. According to the teachings of Islam in the Qur'an and hadiths, this article examines the synergy of security and defense with regard to the goals of governments in the political sciences, and explores its features and advantages; In order to determine the coordinates of Mahdavi security both theoretically and in practice, to be a model for the development plans of Islamic states in the period of absence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Defense
  • Mahdavi Government
  • Qur'an
  • Narrations
 
 قرآن مجید.
 ابن­طاووس، علی بن موسی.(1398). الملاحم و الفتن فی ظهور الغیب المنتظر. قم: نشر رضی.
 اربلی، علی بن عیسی. (1381ق). کشف الغمه فی معرفه الائمه. چ اول. تبریز: نشر بنی هاشمی.
 امام خمینی، سید روح الله. (1378). صحیفه امام. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
 آخوندی، عباس. (1386). امنیّت در عصر مهدوی (با تأکید بر چرایی و چگونگی آن)، مجله حصون.  تابستان 1386، شماره 12.
 آشوری، داریوش. (1387). دانشنامه سیاسی. تهران: مروارید.
 آل کاشف الغطاء، محمدحسین. (1413ه. ق). اصل الشیعه و اصولها. بیروَت: موسسه الاعلی للمطبوعات.
 پهلوان، چنگیز. (1379). نظریه دولت در ایران. ان.کی.اس. لمتون. تهران: نشر کیو.
 ثقفی تهرانی، محمد. (1398 ق). تفسیر روان جاوید. چاپ سوم. تهران: انتشارات برهان.
 جوادی آملی، عبدالله. (1373). شریعت در آینه معرفت. قم: رجاء.
 حلی، حسن بن یوسف. (1417ه. ق). کشف‌المراد فی شرح تجریدالاعتقاد. تحقیق حسن حسن زاده آملی. قم: انتشارات اسلامی.
 دورانت، ویل. (1378). تاریخ تمدن. ترجمه احمد آرام. ج1. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
 راش، مایکل. (1387). جامعه و سیاست. ترجمه منوچهر صبوری. تهران: سمت.
 رنی، آستین. (1374). حکومت؛ آشنایی با علم سیاست. ترجمه لیلا سازگار. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
 زمخشری، جارالله. (بی­تا). تفسیر کشاف. ج 4. بیروت: دارالکتاب العربی.
 صافی گلپایگانی، لطف‌الله. (1385). اصالت مهدویت. ج 2. قم: انتشارات حضرت معصومه(س).
 (1419ه‍‌ ق). منتخب الاثر. قم: مؤسسه سیدة المعصومة(س).
 صدوق، محمد بن علی بن حسین بن بابویه. (1395ه‍.ق ). کمال الدین و تمام النعمة. قم: دارالکتب الاسلامیه.
 طباطبائی، سید محمد حسین. (1369). ترجمه المیزان. ج2. تهران : انتشارات محمدی.
 (1417ق.). المیزان فی تفسیر القرآن. بیروت. مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
(۱۳۷۵). المیزان فی تفسیرالقرآن. تهران: دارالکتب الاسلامیه
 طبرسی، فضل‌بن حسن. (1427ه. ق.). مجمع البیان فی تفسیر القرآن. بیروت: دارالمرتضی.
 (1355ه‍.ق). مجمع البیان فی تفسیر القرآن. صیدا: مکتبة العرفان.
 (1390). اعلام الوری. تهران: دارالکتب‌الاسلامیه.
 طوسی، محمدبن الحسن. (1411ق ). الغیبه. قم: دارالمعارف الإسلامیة.
 عالم، عبدالرحمن. (1374). بنیادهای علم سیاست. تهران: نشرنی.
 عنایت، حمید. (1377). بنیاد فلسفه سیاسی در غرب. تهران: دانشگاه تهران.
 قرائتی، محسن. (1383). تفسیر نور. تهران: مرکز فرهنگى درس­هایى از قرآن.
 قندوزی، سلیمان بن ابراهیم. (1422ق.). ینابیع الموده. چ دوم. قم: اداره اوقاف و امور خیریه.
 کلینی، محمد بن یعقوب. (1365). الکافی. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
 مجلسی، محمدباقر.( 1404ه‍.ق.). بحارالانوار. بیروت. مؤسسه الوفاء.
 مطهری، مرتضی. (1392). مجموعه آثار. تهران: انتشارات صدرا.
 (1361). فطرت. تهران: انجمن اسلامی مدرسه عالی ساختمان.
معرفت، محمدهادی. (1377). ولایت فقیه. قم: موسسه التمهید.
 مکارم شیرازی، ناصر. (۱۳۸۶). آیات ولایت در قرآن. قم: انتشارات نسل جوان.
 (1374). تفسیرنمونه. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
 نعمانی، محمد بن ابراهیم. (1397ه‍.ق). الغیبه. تهران: مکتبة الصدوق.
وینسنت، اندرو. (1371). نظریه­های دولت. ترجمه حسین بشیریه. تهران: نشرنی.
Plamenatez, John. (1963). man and society, volum one, u.s.a longman
Rosenthal, Ervin. (1962). Political thought in medival islam, u.k, kambridge university press