نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه اخلاق اسلامی دانشگاه معارف اسلامی قم ، قم ، ایران

چکیده

اصول اخلاقی در نظام های اخلاقی ضمن آن که می تواند خط و مشی اخلاقی آن نظام را سامان دهد در حل چالش های اخلاقی نیز کارگشاست. نظام های اخلاقی بر اساس نوع نظریه اخلاقی خود اصول اخلاقی را پیشنهاد می دهند که گاهی اصول مشترک همه نظام های اخلاقی است. این مقاله با هدف استخراج اصول اخلاقی قرآن با رویکرد فرا اخلاقی سامان یافته است. بررسی و تحلیل آموزه های قرآن و روایات اسلامی – که به روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته است- نشان می دهد می توان بر اساس شاخص های لفظی چون هیئت و ماده وشاخصه های محتوایی چون تاکید، فراوانی ، تکرار و تقدیم، به مهم ترین اصول اخلاقی مورد نظر آموزه های دینی دست یافت. این اصول ضمن برخورداری از ویژگی هایی چون جامعیت ، هدفداری، سازگاری، برخورداری از اولویت و پایه ای بودن برای اخلاق نقش هدایت گری اخلاقی مومنان را ایفاکرده در برخی چالش ها و موقعیت های دشوار اخلاقی کارگشا هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Verbal and content features and characteristics of extracting moral principles with emphasis on Quran and hadiths

نویسنده [English]

  • MOHAMMAD JAVAD FALLAH

Associate Professor, Department of Islamic Ethics, Qom University of Islamic Education, Qom, Iran

چکیده [English]

Typology and verbal and book characteristics of moral principles with emphasis on the Qur'an and hadiths
One of the most important issues for ethicists is to obtain ethical principles. Ethical principles, while they can organize the moral policy of a moral system, are also effective in solving moral challenges. Moral systems themselves, based on the type of moral theory, propose moral principles, which are sometimes the common principles of all moral systems. The study and analysis of the teachings of the Qur'an and Islamic traditions shows that the most important moral principles of religious teachings can be achieved based on verbal characteristics such as word structure and content and content characteristics such as emphasis, frequency, repetition and presentation. These principles, while guiding the morality of believers, can be the criterion for moral decision-making in some difficult moral challenges and situations.
Keyword
Applied ethics, ethical principles, Islamic ethics, verbal indicators, content indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-ethics
  • moral principles
  • Islamic ethics
  • verbal-content indicators
  • Quran and narrations