نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم قرآن و حدیث، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

از جمله ادیان بزرگ جهان معاصر مسیحیت می باشد؛ فدیه و اینکه بشریت به خاطر گناه ابوالبشر حضرت آدم (به زعم مسیحیان) باید تاوان و خسارتی بپردازد و این خسارت با رنج و مرگ مسیح (ع) پرداخته شده است، مسئله ای است که یکی از اصول دین مسیحیت قلمداد می گردد به بیان دیگر مسیحیت مبتنی بر اندیشه ماهیت گناه آلودانسان است و به اقتضای عدالت خدا، می بایست غرامت و فدیه ای برای گناهان موروثی و غیر موروثی پرداخته شود. فرزند خدا به صورت بشر در آمد و روی صلیب جان داد و فدا شد! به موجب این اندیشه، هیچ فردی نمی تواند نجات یابد؛ مگر اینکه به خون مسیح معتقد باشد. حال آنکه قرآن کریم و روایات اسلامی، هیچ گاه این باور را تایید نمی کنند و با تاکید بر عصمت حضرت آدم(ع) و سایر پیامبران ، باور داشت عروج حضرت عیسی(ع) قبل از به صلیب کشیده شدن و هرکسی را مسئول سرنوشت خود دانستن مساله ی فدیه را باطل می شمارد. این نوشتار در پی آن است با رویکرد تحلیلی – توصیفی به جریان شناسی مساله فدا شدن مسیح(ع) از دیدگاه آموزه های مسیحیت و تحلیل تفسیری آن از آموزه های اسلامی بپردازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Critical study and analysis of the issue of the sacrifice of Christ in the view of the Holy Quran

نویسندگان [English]

  • Hossein badri 1
  • mohammadreza aram 2
  • SEYYED Mohammad Razavi 3

1 PhD student, Department of Quran and Hadith Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Science and Research Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Among the major religions of the contemporary world is Christianity; Redemption and the fact that humanity has to pay a ransom for the sin of Abu al-Bashar Adam (according to Christians) and this ransom has been paid with the suffering and death of Christ (pbuh), is an issue that is considered one of the principles of Christianity, in other words Christianity is based on the idea of the sinful nature of man, and in accordance with God's justice, compensation must be paid for inherited and non-inherited sins. The Son of God became man and died on the cross and was sacrificed! According to this idea, no one can be saved; Unless he believes in the blood of Christ. However, the Holy Quran and Islamic traditions never confirm this belief, and by emphasizing the infallibility of Adam (AS) and other prophets, he believed that the ascension of Jesus (AS) before his crucifixion left everyone responsible for their own destiny. Knowing the issue of redemption invalidates. This article seeks to deal with the flow of the issue of the sacrifice of Christ (AS) from the perspective of Christian teachings and its interpretive analysis of Islamic teachings with an analytical-descriptive approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Holy Quran
  • Christianity
  • Trinity
  • Redemption
  • Jesus (pbuh)