نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت، ایران

2 دانشجوی دکتری گروه علوم قرآن و حدیث، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانش‌آموختۀ سطح سه رشته تفسیر و علوم قرآن جامعه الزهرا قم، ایران

چکیده

نقد و بررسی و معقولیت‌سنجی آموزه‌های ادیان یکی از پرسش‌های مبتلابه بشر است و در این میان، آموزۀ فدا که به موجب آن بشریت به خاطر گناه ابوالبشر حضرت آدم باید تاوان و خسارتی بپردازد واین خسارت با رنج و مرگ مسیح پرداخته شده­است، از جمله مسائلی است که در هاضمۀ ادراکی و عقلانیت انسان مدرن با چالش‌هایی مقرون شده­است چالش‌برانگیز در مسیحیت معاصر است. از آنجا که قرآن به عنوان معجزه جاوید در عالم هستی، معیار و محک بی‌نظیری است برای میزان توجیه‌پذیری و صحت آموزه‌های ادیان به‌ویژه ادیانی که از دستبرد تحریف کنندگان در امان نماندند، مقاله حاضر با هدف بررسی و سنجش این آموزه از نگاه قرآن کریم به روش توصیفی- تحلیلی آیات مرتبط را در معرض تدبر و تأمل قرار داده‌ است. نتیجه پژوهش حاکی از آن است که قرآن کریم هم­دوش با روایات اسلامی، هیچ گاه این باور را تأیید نمی‌کنند و با تأکید بر عصمت حضرت آدم(ع) و سایر پیامبران، با تصریح به عروج حضرت عیسی(ع) قبل از به صلیب کشیده شدن و هرکسی را مسئول سرنوشت خود دانستن و همچنین معرفی اعمال آدمی به عنوان معیار نجات وی، مسألۀ فدیه را باطل می‌شمارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Teaching of the Sacrifice of Jesus with a Critical Approach (Based on the Holy Qur'an)

نویسندگان [English]

  • hosein sharifi 1
  • Hossein badri 2
  • elahe bashtani ranjioor 3

1 Faculty Member of Political Science Department, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran

2 PhD student, Department of Quran and Hadith Sciences, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Graduated from the Third Level of Qur'anic Interpretation and Sciences, Jami'at Al-Zahra University, Qom, Iran

چکیده [English]

Criticism and rationalization in the teachings of religions are the questions affecting mankind, and among them, the doctrine of sacrifice, according to which human beings must pay a ransom and damages for the sin of Abu al-Bashar Adam, and this damage was paid with the suffering and death of Christ (PBUH), is one of the issues that have been faced with challenges in the understanding and rationality of modern man, and it is challenging in contemporary Christianity. Since the Qur'an, as an eternal miracle in the universe, is a unique standard and yardstick for the degree of justifiability and correctness of the teachings of religions, especially those religions that were not spared from the hands of the distorters, the present article aims to examine and measure the doctrine from the perspective of the Holy Quran and use the related verses for deliberation and reflection in a descriptive-analytical way. The result of the research shows that the Holy Qur'an together with the Islamic traditions never confirms this belief, and invalidates the issue of redemption by emphasizing the infallibility of Adam (PBUH) and other prophets, specifying the ascension of Jesus (PBUH) before the cross, considering everyone responsible for his own fate, and also introducing the actions of a person as the criterion for his salvation

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Holy Quran
  • Christianity
  • Trinity
  • Redemption
  • Jesus (pbuh)
منابع
ابن­اثیر؛ مبارک بن محمد. (1367). النهایه فی غریب الحدیث و الأثر. چاپ اول. قم: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.
ابن بابویه، محمد بن علی. (1414ق). الاعتقادات. چاپ دوم. قم: کنگره شیخ مفید.   
ابن فارس، احمد بن فارس (1404ق). معجم مقاییس اللغه. قم: مکتب الاعلام الاسلامی.
اردستانی، عبدالرحیم سلیمانی. (1381). مسیحیت. چاپ اول. قم: معارف اسلامی.
انور، جندی. (1371). اسلام و جهان معاصر. ترجمه حمیدرضا آژیر. بی­­چاپ. مشهد: بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی.
آبروی، غلامرضا. (1386). داستان‌های آسمانی. چاپ سوم. قم: فاطمه الزهرا.
برنتل، جورج (1381). آیین کاتولیک. ترجمه حسن قنبری. چاپ اول. قم: مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب. بیابانی اسکویی، محمد(بی­تا). تولد حضرت مسیح در قرآن و عهد جدید.مبین8.
پترسون و دیگران. (1400). عقل و اعتقاد دینی. چاپ دهم. تهران: طرح نو.
پترسون، مایکل و ویلیام هاسکو و بروس رایشنباخ و دیوی بازینجر(بی­تا). عقل و اعتقاد دینی. ترجمه احمد نراقی و ابراهیم سلطانی.طرح نو ، تهران  بی‌چا.
توفیقی، حسین. (1381).آشنایی با ادیان بزرگ. چاپ پنجم. تهران: سمت.
توکلی، غلامحسین. (1384). گناه اولیه. نشریه علوم انسانی و ادبیات دانشگاه تبریز. 194.
تیسین، هنری. (بی­تا). الهیات مسیحی. ترجمه طاطه وس میکائیلیان. چ اول. تهران: حیات ابدی.
حسینی طباطبایی، مصطفی.(1370). دعوت مسیحیان به توحید. چچ اول. تهران: بی‌نا.
حقى بروسوى، اسماعیل.(بی­تا). تفسیر روح البیان. بی­چاپ. بیروت: دارالفکر.
خاچکی، سارو. (1982م). اصول مسیحیت، چ دوم. تهران: انتشارات حیات ابدی.
دورانت، ویل. تاریخ تمدن. (1372). ترجمه مترجمان. ج3. چ اول. تهران: انقلاب اسلامی.
رشید رضا، محمد. (1393ق). تفسیر المنار. چاپ دوم. بی‌جا: دار­الکفر.
زرین کوب، عبدالحسین. (1375). تاریخ در ترازو. چ چهارم. تهران: امیرکبیر.
شاکر، محمد کاظم. (1381). عیسی در روایات کافی در مقایسه با عیسی در انجیل. علوم و حدیث1.
شاله، فیلیسین. (1355). تاریخ مختصر ادیان. ترجمه منوچهر خدایار محبی. بی­چاپ. تهران: طهوری.
صدر، سید صدر الدین.(بی­تا). قصص قرآن. چاپ دوم. تهران: تابان.
طالب، حسن. (1383). نجات‌شناسی از دیدگاه مسیحیت و اسلام. سال سوم شماره 10. پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی.
طباطبایی، سید محمد حسین.تفسیرالمیزان. (1374). ترجمه سید محمدباقر موسوی همدانی. چاپ پنجم. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه.
عروسى حویزى، عبد على بن جمعه. (1415ق). تفسیر نورالثقلین. به کوشش سیدهاشم رسولی محلاتی. ج 1. چاپ چهارم. قم: اسماعیلیان.
عیون اخبار الرضا. (1378ق). به کوشش مهدی لاجوردی. ج1. چ اول. تهران: نشر جهان.
فراهیدی، خلیل بن احمد. (1410ق). العین. چاپ دوم. قم: انتشارات هجرت.
فیضى دکنى، ابوالفضل. (1417ق). سواطع الالهام فى تفسیر القرآن، تحقیق: سید مرتضى آیت­الله زاده شیرازى. چاپ اول. قم: دارالمنار.
قرشى، سیدعلى اکبر. (1371). قاموس قرآن. ج7. چاپ ششم. تهران: دار­الکتب اسلامیه.
___________. (1377). تفسیر احسن الحدیث. ج2. چ3. تهران: بنیاد بعثت.
قشیرى، عبدالکریم بن هوازن. (بی­تا). چ سوم. مصر: الهیئة المصریة العامه للکتاب.
کاشف الغطاء، محمد حسین(بی­تا). انجیل و مسیح،ترجمه سیدهادی خسروشاهی. بی چاپ. قم: الهادی.
کاوه، محمد. (1389). عصمت فعلی انبیای الهی در کتب ادیان بزرگ الهی. اندیشه نوین دینی20.
کائوتسکی، کارل. (1359). بنیادهای مسیحیت ترجمه عباس میلانی. چ اول. تهران: حبیبی.
کتاب مقدس انجیل. ( عهد جدید)(1997). چ اول. ترجمه تهران: ایلام.
کتاب مقدس(عهد قدیم)(2009م). ترجمه مترجمان. چ چهارم. تهران: انجمن بین­المللی کتاب مقدس.
کریشنان، رادا. (1963م). مذهب در شرق و غرب. ترجمه امیر فریدون گرکانی. چ اول. بی‌جا: بی‌نا.
کشفی، عبدالرسول و سیاوش اسدی. (1390). بررسی برخی دیدگاه­ها در باب آموزه فدیه.الهیات تطبیقی5.
کلینی، محمد بن یعقوب. (1429ق). الکافی. محقق: دارالحدیث. ج1. اول. قم: دارالحدیث.
مبلغی آبادانی، عبدالله. (بی­تا). تاریخ ادیان و مذاهب جهان. ج2. چ1. تهران: شیعه.
مجلسی، محمد باقر بن محمدتقی.(1403ق). بحار الانوار. چ اول. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
مسجد جامعی، علیرضا. (1386). اسلام آیین برگزیده. چ اول. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
مصطفوی، حسن. (1368). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
مطهری، مرتضی. (1358). مجموعه آثار. ج2. چهارم. تهران: صدرا.
مکارم شیرازی، ناصر. (1374). تفسیر نمونه. اول. تهران: دار الکتب اسلامیه.
____________. (1380). قرآن کریم. بی چا. تهران: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اسلامی.
هیوم، رابرت. (1380). ادیان زنده جهان. ترجمه عبدالرحیم گواهی. دهم. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.