نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران، پردیس فارابی، قم، ایران

چکیده

فسیر معالم التنزیل فی التفسیر و التأویل اثر بغوی، خلاصه‌شده‌ی تفسیر الکشف و البیان عن تفسیر القرآن از ثعلبى است. ابن‌تیمیه از علمای اهل‌سنت، تفسیر بغوی را ستوده است، وجه ستودن تفسیر بغوی از میان تفاسیر زمخشری، قرطبی و.. از میان تفاسیر اهل سنت دو مطلب بود، دوری از: 1. احادیث بدعت‌آمیز 2. احادیث جعلی و ضعیف. در مقابل، تفسیر ثعلبی را نکوهش کرده و ثعلبی را در شمار افرادی می‌داند که قادر به تشخیص حدیث صحیح از سقیم نبوده، و احادیث ضعیف و جعلی را بیان کرده است. سوال اصلی پژوهش این است که چرا با این‌که بغوی تفسیر ثعلبی را خلاصه کرده، از دید ابن‌تیمیه تفسیر بغوی ستوده است، ولی تفسیر ثعلبی قابل نقد می‌باشد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‌دهد که بغوی برخی از نقل‌های ثعلبی (بیشتر احادیث فضایل اهل‌بیت) را حذف کرده و مهم‌ترین علت نقد ابن‌تیمیه، ناظر به روایات فضایلی است که ثعلبی بیان کرده است. هم‌چنین، از این جهت که شیعه از باب جدال احسن به تفسیر ثعلبی استناد کرده، تعبیرات سختی را در مورد ثعلبی به کار برده است. در این پژوهش، با روش کتاب‌خانه‌ای در گردآوریِ مطالب، شیوۀ اسنادی در نقل دیدگاه‌ها و روش توصیفی-تحلیلی در بررسی داده‌‌ها، به سوال اصلی پژوهش پاسخ خواهیم داد.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis and Criticism of the Validation of Tha'albi's and Baghoi's Exegesis from Ibn Taymiyyah's Point of View

نویسندگان [English]

  • Zohreh Baba Ahmadi Milani 1
  • Hasan Rezayi Haftadur 2

1 Assistant Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Associate Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, University of Tehran, Farabi Campus, Qom, Iran

چکیده [English]

Tafsir al-Maalem al-Tanzir fi al-Tafsir va Ta'awil written by Baghoi is a summary of Tafsir Al-Saqat va Al-Bayan an Tafsir al-Qur'an by Tha'labi. Ibn Taymiyyah, one of the Sunni scholars, praised Baghvi's exegesis and on the other hand criticized Thaalbi's exegesis and considered Thaalbi to be one of the people who was not able to distinguish authentic hadith from unauthentic ones, and who narrated weak and fake hadiths. The main question of the research is why, despite the fact that Baghoi summarized Taalbi's exegesis, Ibn Taymiyyah praised Baghoi's exegesis, but Taalbi's work is open to criticism. The results of the research show that Baghoi removed some of Thaalbi's narrations (mostly the accounts regarding the virtues of Ahl al-Bayt) and the most important reason for Ibn Taymiyyah's criticism is based on the virtues that Thaalbi has stated. Also, due to the fact that the Shi'ites have cited Taalbi's exegesis, Ibn Taymiyyah has been very harsh in his treatment of Taalbi. In this research, we will answer the main question of the research using a library method in collecting the materials, the documentary method in conveying the views, and the descriptive-analytical method in examining the 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tafsir Tha'labi
  • Tafsir Baghavi
  • Ibn Taymiyyah
  • Manaqib
  • Imam Ali
منابع
قرآن کریم. ترجمه علی مشکینى.
ابن ابی عاصم، احمدبن عمرو. (1413ق). کتاب­السنة. تحقیق محمد ناصر­الدین ألبانی. بیروت: المکتب ­الاسلامی.
ابن­­­تیمیة حرانی، أحمد­بن عبد­­الحلیم. (بی­تا). مقدمة فی اصول ­التفسیر. بیروت: دار مکتبة­ الحیاة.
___________________ . (1406ق). منهاج السنه النبویه فی نقض کلام الشیعه القدریه. تحقیق محمد رشاد سالم. ریاض: جامعة الإمام محمد­بن سعود الإسلامیه.
ابن­جوزى، عبدالرحمن­بن على‏. (1422ق). زاد المسیر فى علم التفسیر. تحقیق عبدالرزاق المهدی‏. بیروت: دار الکتاب العربی‏.
ابن­حجر عسقلانی، احمد­بن علی. (1406ق). لسان المیزان. بیروت: موسسة الاعلمی للمطبوعات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ. (بی­تا). فتح الباری. بیروت: دار المعرفه.
ابن­خلکان، احمدبن محمد. (بی­تا). وفیات الاعیان. بیروت: دار صادر.
ابن­صباغ، علی­بن محمد. (1422ق). الفصول المهمة فی معرفة الأئمة. قم: دار الحدیث.
ابن­عاشور، محمد­بن طاهر. (بی­تا). التحریر و التنویر. بیروت: موسسه التاریخ‏.
ابن­عساکر، علی­بن حسن. (1415ق). تاریخ مدینه دمشق. تحقیق علی شیری. بیروت: دار الفکر.
ابن­کثیر دمشقى، اسماعیل­بن عمر. (1419ق). تفسیر القرآن العظیم‏. تحقیق محمد­حسین شمس­الدین. بیروت‏: دار الکتب العلمیه.
ابن­مردویه، احمد­بن موسی. (1422ق). مناقب علی­بن­أبی­طالب. تحقیق عبدالرزاق حرز­الدین. قم: دارالحدیث.
ابوالسعود، محمد­بن محمد. (بی­تا). ارشاد العقل السلیم الی مزایا الکتاب الکریم. بیروت: دار الفکر.
ابوجعفر إسکافی، محمدبن عبدالله. (1402ق). المعیار و الموازنه. تحقیق محمد­باقر محمودی. بی­جا: بی­نا.
ابوحیان اندلسی، محمد­بن یوسف. (1420ق). البحر المحیط فى التفسیر. بیروت: دار الفکر.
ابو­لیث سمرقندى، نصر­بن محمد. (بی­تا). بحر العلوم‏. بی­جا: بی­نا.
ابو­نعیم اصفهانی، احمد­بن عبدالله. (1412ق). دلائل النبوه. بیروت: دار النفائس.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ. (1406ق). النور المشتعل. تحقیق محمد­باقر محمودی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
آلوسى، محمود. (1415ق). روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم. تحقیق على عبدالبارى عطیه. بیروت: دارالکتب العلمیه‏.
امینی، عبدالحسین. (1967م). الغدیر. بیروت: دار الکتاب العربی.
بغوى، حسین­بن مسعود. (1420ق). معالم التنزیل فى تفسیر القرآن‏. تحقیق عبدالرزاق المهدى‏. بیروت: دار احیاء التراث العربى‏.
بیضاوى، عبدالله­بن عمر. (1418ق) أنوار التنزیل و أسرار التأویل‏. بیروت: دار احیاء التراث العربى‏.
ترمذی، محمدبن عیسی. (1403ق). سنن الترمذی. تحقیق عبدالوهاب عبدالطیف. بیروت: دار الفکر.
ثعالبى، عبدالرحمن­بن محمد. (1418ق). جواهر الحسان فى تفسیر القرآن‏. بیروت: دار احیاء التراث العربى‏.
ثعلبى نیشابورى، احمد­بن محمد‏. (1422ق). الکشف و البیان‏. تحقیق ابو­­محمد­­­بن عاشور. بیروت: دار إحیاء التراث العربی‏.
جصاص، احمد­بن على. (1405ق). احکام القرآن. ‏بیروت: دار احیاء التراث العربى‏.
جوینی خراسانی، ابراهیم­بن محمد. (1400ق). فرائد السمطین فی فضائل المرتضی و البتول و الأئمة من ذریتهم علیهم­السلام. بیروت: مؤسسة المحمودی.
حاکم حسکانى، عبید­الله­بن احمد. (1411ق). شواهد التنزیل لقواعد التفضیل‏. تحقیق محمدباقر محمودى. تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى‏‏.
حاکم نیشابوری، محمد­بن عبدالله. (بی­تا). المستدرک علی الصحیحین. تحقیق یوسف عبدالرحمن مرعشی. بی­جا: بی­نا.
حاکم نیشابوری، محمدبن عبدالله. (1424ق). معرفة علوم الحدیث. بیروت: دار ابن حزم.
حقى بروسوى، اسماعیل‏. (بی­تا). تفسیر روح البیان‏. بیروت: دار الفکر.
حنفی، فتح­الدین علی محمد. (1418ق). فلک النجاة فی الامامة و الصلاة. تحقیق ملا اصغر علی محمد جعفر. بیروت: دار الاسلام.
خازن، علاء­الدین على­بن محمد. (1415ق). تفسیر الخازن‏. بیروت: دارالکتب العلمیه.
خوارزمی، موفق­بن احمد. (1414ق). المناقب. قم: مؤسسة النشر الإسلامی.
زمخشرى، محمود­بن عمر. (1407ق). الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل. بیروت: دار الکتاب العربی.
زیلعی، عبدالله­بن یوسف. (1414ق). تخریج الاحادیث و الآثار. تحقیق عبدالله­بن عبدالرحمن سعد. ریاض: دار ابن­خزیمه.
سیوطى، جلال­الدین. (1404ق). الدر المنثور فى التفسیر بالمأثور. قم: کتابخانه آیة­الله مرعشى نجفى.
ــــــــــــــــــــــ. (بی­تا). طبقات المفسرین. بیروت: دار الکتب العلمیة.
شوکانى، محمد­بن على. (1414ق). فتح القدیر. بیروت: دار ابن کثیر‏.
شهیدى صالحى‏، عبدالحسین. (1381). تفسیر و تفاسیر شیعه. قزوین: حدیث امروز.
طباطبایى، محمد­حسین. (1417ق). المیزان فى تفسیر القرآن. قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ى مدرسین حوزه علمیه قم‏.
طبری، محمد­بن جریر. (1408ق). جامع البیان عن تأویل آی القرآن. بیروت: بی­نا.
عاملی، جعفر­مرتضی. (1426ق). الصحیح من سیرة النبی الاعظم. بی­جا: سحرگاهان.
عروسى حویزى، عبد على­بن جمعه. (1415ق). تفسیر نور الثقلین. قم: انتشارات اسماعیلیان‏.
عینی، بدرالدین. (بی­تا). عمده القاری. بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
فخر رازی، محمدبن عمر. (1420ق). مفاتیح الغیب. بیروت: دار احیاء التراث العربى.
فیض کاشانى، ملا محسن. (1415ق). تفسیر الصافى‏. تهران: انتشارات صدر.
قاضی عضد ایجی، عبدالرحمن­بن احمد. (بی­تا). المواقف فی علم الکلام. بیروت: عالم الکتب.
قرطبى، محمد­بن احمد. (1364). الجامع لأحکام القرآن‏. تهران: انتشارات ناصر خسرو.
قندوزی‌‌، سلیمان‌­بن‌ ابراهیم‌. (1416ق). ینابیع الموده لذوی القربى. تحقیق علی جمال اشرف الحسینی. بی­جا: دار الاسوه.
ملا موسی میبدی، علی. (1392). «نقد دیدگاه ابن‌تیمیه در شأن نزول آیه مباهله». سراج منیر. ش11. ص121-142.
نسفى، عبدالله­بن احمد. (1416ق). مدارک التنزیل و حقایق التاویل‏. بیروت: دار النفائس.
نظام نیشابورى، حسن­بن محمد. (1416ق). تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان‏. بیروت: دار الکتب العلمیه‏.
واحدى نیشابورى، على­بن احمد. (1415ق). الوجیز فى تفسیر الکتاب العزیز. بیروت‏: دار القلم‏.
هیثمی، نور­الدین. (1408ق). مجمع الزوائد و منبع الفوائد. بیروت: دار­ الکتب العلمیه.