نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی جامعه المصطفی

چکیده

بروج آسمانی به دلیل نقشی که در تعیین زمان و برخی محاسبات نجومی دارند، همواره مورد گفتگو و پژوهش منجمان بوده است. قرآن کریم نیز در راستای هدایتگری، در سه آیه به صراحت از بروج نام برده و سوره ای نیز به همین نام شناخته می شود. این کتاب آسمانی، تزیین آسمان بوسیله بروج را نشانه ای از قدرت الهی دانسته است. اینکه مصداق خارجی بروج قرآنی چیست و اشتراکات و تمایزاتی بین بروج قرآنی و نجومی کدام است، سوالات اصلی این پژوهش را تشکیل می دهد. منشأ این سوالات، طرح دیدگاه های تفسیری گوناگونی است که از سوی اندیشمندان ارائه شده است. بهره گیری از روش مطالعات میان رشته ای و توصیف و تحلیل قرائن درون قرآنی و برون قرآنی نشان می دهد که مراد از بروج در این متن مقدس، می تواند همان اصطلاح رایج بین دانشمندان نجوم، یعنی همان مجموعه های دوازدهگانه ستاره‌ای که با نامهای خاصی شناخته می شوند باشد که به دلیل زیبایی و احتمالاً نقشی که در زندگی بشر دارند، مورد توجه قرار گرفته است. از دیگر مشابهت‌ها بین بروج قرآنی و نجومی، که یکسانی این دو را نشان می دهد، مادی بودن، زیبایی و زینت بودن، و قرار گرفتن هر دو در آسمانی نزدیک زمین است. از سوی دیگر، برج ها و ساختمان های آسمانی که در برخی تفاسیر، مصداق بروج معرفی شده‌اند، به دلیل نبود وجود قرائن قطعی و نیز عدم کشف این گونه بناهایی تاکنون، تنها می‌تواند به عنوان احتمالی در تفسیر این آیات ارائه شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative analysis of constellations from the perspective of Quran and astronomy

نویسنده [English]

  • seyyed isa mostarhami

Faculty of Mustafa Society

چکیده [English]

Celestial constellations have always been discussed and researched by astronomers because of their role in determining time and some astronomical calculations. In the direction of guidance, the Holy Qur'an clearly mentions Buruj in three verses, and there is a Surah with the same name. This heavenly book considers the decoration of the sky by constellations as a sign of divine power. The main questions of this research are what is the external example of the Qur'anic horoscope and what are the commonalities and differences between the Qur'anic and astronomical horoscopes. The origin of these questions is the proposal of various interpretive views presented by scholars. Using the method of interdisciplinary studies and the description and analysis of intra-Qur'anic and extra-Qur'anic evidences shows that what is meant by the constellation in this holy text can be the same common term among astronomers, i.e. the twelve sets of stars that are named They are known especially because of their beauty and probably the role they have in human life. Another similarity between the Qur'anic and astronomical signs, which shows the sameness of the two, is their materiality, beauty and adornment, and their location in the sky near the earth. On the other hand, the towers and celestial buildings that are introduced as an example of the zodiac in some interpretations, due to the lack of definitive evidence and the lack of discovery of such buildings so far, can only be presented as a possibility in the interpretation of these verses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Holy Quran
  • celestial Month
  • constellations