نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

روش‌شناسی یکی از مهم­ترین و بنیادی‌ترین مباحث در گستره تفسیر متون مقدس است که خود در سطوح مختلفی قابل طرح است. بررسی و ترسیم منطق فهم، بدون‌شک یکی از مهم­ترین ارکان آن است. منطق فهم مفسر، حیطه گسترده‌ای از باورها و شناخت‌های عمیق او را شامل می‌شود که می‌توان آن‌ها را در ساختارهای کلی نگاه به جهان، انسان و مباحث معرفت‌‌شناختی، نظام‌مند و تدقیق کرد. این ساختارها، معیاری عمومی و قابل سنجش را جهت تبیین آراء و مقایسه اندیشه‌ها فراهم می‌کند. مشکلات فرهنگی و اجتماعی امروز جامعه بویژه در مساله زن، لزوم ورود به پایه‌های فهم را - خاصه در متون مقدس – ضروری کرده­است. در این راستا، این تحقیق بر آن است که به روش‌شناسی فهم آیت الله جوادی آملی در نگاه به مبحث زن و ترسیم عناوین سه‌گانه مذکور در آن بپردازد؛ دیدگاه جهان‌شناسی وی، جامعِ ماده و مجرد در مراتب مختلف است. نگاه جوادی آملی در بحث زن، عموما در بخش انسان‌شناسی ظهور و بروز بیشتری دارد. ایشان با تکیه بر نگاه جهان‌شناسی خود، به تقسیم وجود انسان به جسم و روح می‌پردازند و بخش روحانی وجود را علت همتایی زن و مرد در کمالات انسانی و بخش جسمانی را به سبب اختلاف در خصوصیات و فضیلت‌های نسبی دو جنس، متناسب با مسئولیت‌های خانوادگی و اجتماعی می‌دانند و به شرح این دیدگاه در مصادیق آیات می‌پردازند. این بررسی می‌تواند الگوی روش‌شناسی تفسیری رایج را جامعیت بیشتری بخشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The model of logic of understanding governing "Tasnim's interpretation" in the verses of female

نویسندگان [English]

  • Alireza fakhary 1
  • Mahsa Alidad Abhari 2

1 Associate Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

2 MA in Quran and Hadith Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The model of logic of understanding governing "Tasnim's interpretation" in the verses of femaleMethodology is one of the most important and fundamental topics in the scope of the interpretation of sacred texts that can be designed at various levels. Investigating and drawing the logic of understanding is undoubtedly one of its most important pillars. The logic of the interpreter's understanding covers a wide range of his deep beliefs and cognitions that can be discussed in the overall structure of the world, human, and epistemological, systematic and epistemological. This structure provides a general and measurable criterion to explain and compare ideas. The cultural and social problems of today's society, especially in the issue of women, have made the need to enter the foundations of understanding - especially in sacred texts. In this regard, this research seeks to discuss the methodology of Ayatollah Javadi Amoli in her view and draw on the three titles from her point of view, and to make the current methodology model more comprehensive in terms of interpretation. His cosmological perspective is a comprehensive and single comprehensiveness of matter. Their view of women's discussion is generally more emerging in the anthropology sector. Relying on their cosmological view, they divide human existence into the body and soul, and the spiritual part of existence is the cause of men and women in human perfection and physical part due to differences in the relative characteristics and virtues of the two sexes, commensurate with family responsibilities and family responsibilities. They know social and describe this view in the verses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Methodology
  • logic of understanding
  • Javadi Amoli
  • Tasnim's interpretation
  • female verses
منابع
قرآن کریم.
جوادی‌آملی، عبدالله. تحقیق و تنظیم: احمد قدسی‌(۱۳۸۰). تسنیم: تفسیر قرآن کریم. جلد ۳. قم: اسراء.
___________. (۱۳۸۵). تسنیم: تفسیر قرآن کریم. تحقیق و تنظیم: حسن واعظی‌محمدی و حسین اشرفی‌. جلد ۹. قم: اسراء.
___________. (۱۳۸۷). ‌تسنیم: تفسیر قرآن کریم. تحقیق و تنظیم: سعید بندعلی. چاپ دوم. جلد ۱۱. قم: اسراء.
__________. (۱۳۸۹). تسنیم: تفسیر قرآن کریم. تحقیق و تنظیم: عبدالکریم عابدینی. چاپ دوم. جلد ۱۴. قم: اسراء.
__________. ‌(۱۳۸۸). تسنیم: تفسیر قرآن کریم. چاپ دوم. جلد ۱۶. قم: اسراء.
__________. (۱۳۸۹).‌تسنیم: تفسیر قرآن کریم. تحقیق و تنظیم: حسین اشرفی و عباس رحیمیان‌.چاپ دوم. جلد ۱۷. قم: اسراء.
__________. (۱۳۸۹).‌تسنیم: تفسیر قرآن کریم. تحقیق و تنظیم: روح الله رزقی. چاپ دوم. جلد ۱۸. قم: اسراء.
__________. (۱۳۸۹). تسنیم: تفسیر قرآن کریم. تحقیق و تنظیم: مجید حیدری­فر و حسن جلیل زاده‌. جلد۲۰. قم: اسراء.
__________. (۱۳۸۹).تسنیم. تفسیر قرآن کریم. تحقیق و تنظیم: حسین شفیعی و محمد فراهان.جلد ۲۲. قم: اسراء.
­­­­­­­­__________. (۱۳۹۳). تسنیم: تفسیر قرآن کریم. تحقیق و تنظیم: حیدرعلی ایوبی و ولی الله عیسی زاده‌. چاپ دوم. جلد۳۰. قم: اسراء.
__________. ‌(۱۳۹۳). تسنیم: تفسیر قرآن کریم. تحقیق و تنظیم: روح‌الله رزقی. چاپ دوم. جلد ۳۱. قم: اسراء.
__________. (۱۳۹۳). تسنیم: تفسیر قرآن کریم. جلد ۳۴. قم: اسراء.
__________. (۱۳۹۷). تسنیم: تفسیر قرآن کریم.تحقیق و تنظیم: محمدجواد دشتی، روح‌الله رزقی و احمد جمالی‌چاپ سوم. جلد ۳۹. قم: اسراء.
__________. ‌(۱۳۹۸). تسنیم: تفسیر قرآن کریم. تحقیق و تنظیم: حسین اشرفی. چاپ دوم. جلد ۴۶. قم: اسراء.
_______. (۱۳۹۸). تسنیم: تفسیر قرآن کریم. چاپ دوم. جلد ۴۷. قم: اسراء.
_______. (۱۳۹۸). تسنیم: تفسیر قرآن کریم. تحقیق و تنظیم: سعید بندعلی و روح الله رزقی‌جلد ۴۹. قم: اسراء.
________. (۱۳۹۹).تسنیم: تفسیر قرآن کریم. تحقیق و تنظیم: احسان ابراهیمی، محمدجواد دشتی و عطاءالله میرزاده‌. جلد ۵۳. قم: اسراء.
________. (۱۳۹۹). ‌تسنیم: تفسیر قرآن کریم. تحقیق و تنظیم: سعید بندعلی. جلد ۵۴. قم: اسراء.
________. (۱۴۰۰).تسنیم: تفسیر قرآن کریم. تحقیق و تنظیم: روح الله رزقی‌.جلد ۵۹. قم: اسراء.
________. (۱۳۹۹). تسنیم: تفسیر قرآن کریم. تحقیق و تنظیم: احسان ابراهیمی‌. جلد ۵۷. قم : اسراء.
________. (۱۳۸۶). تفسیر انسان به انسان. تحقیق و تنظیم: محمدحسین الهی زاده‌.چاپ سوم. قم : اسراء.
________. تحقیق و تنظیم: محمود لطیفی‌(۱۳۸۷). زن در آیینه جلال و جمال. چاپ هجدهم. قم : اسراء.
رابرت ویولو، فرانک. (۱۹۷۸). انسان‌شناسی فرهنگی. علی‌رضا قبادی. همدان: دانشگاه بوعلی سینا.
طباطبایی، محمدحسین. ‌(۱۳۹۴). المیزان فی تفسیر القرآن. جلد۴. بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات.
 کولمن، سیمون و واتسون، هلن(۱۹۹۲). درآمدی به انسان‌شناسی. ترجمه محسن ثلاثی. تهران: سیمرغ.
 کوهن، تامس ساموئل (۱۹۶۲). ساختار انقلاب‌های علمی. ترجمه دکتر سعید زیباکلام. چاپ ششم. تهران: سمت.
ناسخیان، علی‌اکبر و فرامرز قراملکی، احد. (۱۳۹۵). قدرت انگاره. تهران: مجنون.