نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیدت علمی دانشگاه شریف تهران

چکیده

در این مقاله ضمن تعریف عقل و تعیین جایگاه آن در آیات و روایات، به نقد و بررسی نظرات افراطی و تفریطی در آن خصوص، پرداخته شده است. این نقد و بررسی در مقاله حاضر، اختصاص به جنبه نقلی ندارد، بلکه تحلیلی عقلی نیز در این خصوص صورت گرفته و ریشه های افراط و تفریط تبیین شده است. کوشش نگارنده آن است که اهمیت عقل را معلوم نماید و از افراط و تفریط نسبت به آن دوری جوید و راه صحیح بهره مندی از عقل را در پیش بگیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Intellect and Extremism

نویسنده [English]

  • mohammad asadi garma rudi

چکیده [English]

This study defines and identifies the role of wisdom in different verses and narrations. Further, it examines the radical comments and critical notions. The reviews are presented not only in a descriptive or narrative form, but also the analysis has been made from the perspective of intellect itself In addition, it accounts for the roots of extremism and attetnpts to elucidate the significance of intellect and avoids giving an extremist view so that we can benefit from our intellect in a proper way.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lntellea
  • revelation. intelle
  • tuai a11to11onfY
  • poetic. declarative