دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 7-143