نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه قم

چکیده

مسئله معاد از جنبه‌های گوناگون مانند امکان، ضرورت وکیفیت آن، مورد پژوهش و بررسی قرار می‌گیرد وبه روش‌های مختلف (عقلی، روایی و قرآنی) اثبات می‌شود. علامه طباطبائی در آثار گسترده خود از زاویه‌های مختلف و به روش‌های گوناگون، مسئله معاد را مورد پژوهش قرار داده است. او در تفسیر گران‌سنگ خود به مناسبت‌های مختلف به این بحث پرداخته وبا استناد به آیات گوناگون، امکان معاد را مورد بررسی قرار داده است. در مجموع‌ می‌توان گفت با سه دسته آیات که گویای سه دلیل است، امکان معاد را اثبات کرده‌اند. دلیل نخست قدرت خداوند است. قدرت گسترده و نامتناهی خداوند و نیز قدرت پروردگار بر خلقت انسان و جهان گویای تحقق جهان آخرت است. دلیل دوم زنده شدن زمین و تجدید نشاط و حیات زمین‌های مرده در فصل بهار است که گویای تجدید حیات انسان در سرای آخرت است؛ چه اینکه خروج انسان در قیامت از همان اصولی سرچشمه ‌می‌گیرد که خروج گیا‌هان و درختان از آنها سرچشمه می‌گیرد. دلیل سوم نیز نمونه‌های عینی معاد است. قرآن سلسله نمونه‌های عینی از احیای مردگان را به گونه محسوس و ملموس مطرح کرده که همه آنها دقیقاً مصداق حیات بعد از مرگ هستند.
ادله امکان معاد از دیدگاه علامه طباطبائی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Arguments for Possibility of Resurrection in View of Allameh Tabataba’i

نویسنده [English]

  • morteza motaghi nejhad

چکیده [English]

Resurrection is examined from a variety of perspectives such as its possibility, as well as its necessity and manner, and is proved through a variety of methods (rational, narrative, and Quranic). Allameh Tabataba’i has explored the issue of resurrection in his works from different perspectives using different methods. In his Commentary, he referred to several verses of the Quran to investigate the possibility of resurrection. In all, resurrection is proved through three types of Quranic verses, each of which provide one type of argument. The first argument is the power of God. The unending and unlimited power of God and His power in creation of man and the world are indicative of the realization of the Hereafter. The second argument is revival of the earth in the spring which is a sign of the revival of humans in the Hereafter, as man’s resurrection on the Day of Doom is based on the same principles as revival of the plants. The third argument refers to the objective instances of resurrection. The Quran offers a series of instances referring to the revival of the dead so objectively that all are accurate examples of the life after death.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Possibility
  • Resurrection
  • Allameh Tabataba’i
  • the power of God
  • revival of the earth
  • creation of the world