نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

صبر در قرآن کریم به عنوان راهبرد پیشبرد اهداف انبیا مطرح است. این راهبرد در طول حیات و رسالت حضرت محمد ص کارکرد فراوانی داشته است. کفار برای انصراف رسول اکرم ص از انجام رسالت خویش، طرح های مختلف از جمله تطمیع، اذیت و آزار، تخریب شخصیت، تحریم شنیدن قرآن و محاصره اقتصادی را اجرا کردند اما ان حضرت ص با صبر تام محمدی بر تمام این طرح ها غلبه نمود. کفار در تخریب شخصیت حضرت از هیچ چیز فروگذار نکردند و اتهامات مختلف مانند سحر و دروغگویی، جنون و شاعری ، استهزا و مقطوع النسل بودن را بر حضرت وارد نمودند اما خداوند متعال در قرآن کریم به آن حضرت دلگرمی داده و سفارش هایی از قبیل دوری گزیدن، پاسخ نیکو و پرداختن به حمد و سجده حق تعالی فرموده است. یادآوری می شود که تحقیق به شیوه کتابخانه ای و تحلیلی و توصیفی می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Strategy of Patience in Prophet Muhammad's Call to Islam

چکیده [English]

The Holy Quran proposes patience as a strategy adopted by the holy prophets to further their objectives. Holy Prophet of Islam, Muhammad (BAUHHP) was no exception. The unbelievers resorted to several plans, including bribe offer, harassment, character assassination, ban on the Quran and trade boycott to discourage him. However, he exercised considerable patience and managed to overcome all difficulties. The unbelievers even accused the holy messenger of Islam (BAUHHP) of witchcraft, madness and barrenness; however, Allah the Almighty assured and advised him to seek solitude, use decent language and praise Allah. The present paper is based on descriptive-analytic method and library researches

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patience
  • mission
  • call to Islam
  • submission
  • plan
  • measures